NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Behoud en herstel cultuurlandschap vraagt om investeringen

14 juni 2010

Het kost 418 miljoen per jaar om de waardevolle cultuurlandschappen van Nederland te beheren en te herstellen. Dat blijkt uit het onderzoek dat KPMG in opdracht de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Interprovinciaal Overleg heeft uitgevoerd. Op 14 juni namen minister Huizinga (VROM), secretaris-generaal Van der Zande (LNV) en gedeputeerde Meerhof (Noord-Holland) het onderzoeksrapport 'Duurzame financiering van landschap' in ontvangst.

Overheden, organisaties en particulieren leveren nu al forse bijdragen aan beheer en herstel van waardevol cultuurlandschap. Maar kennelijk toch onvoldoende om het verlies van kwaliteit te stoppen, constateert het Planbureau voor de Leefomgeving.

Behoud en beheer van waardevol cultuurlandschap is belangrijk: in het beleid wordt 50% van Nederland ertoe gerekend, de grote steden en grote oppervlaktewateren niet meegerekend. De waarde van onze landschappen is groot: baten voor de recreatiesector, een aantrekkelijk woon- en leefmilieu voor burgers en een versterking van het investeringsklimaat. Naast private partijen, zijn Rijk, provincies en gemeenten samen verantwoordelijk voor de landschappen.

Minister Huizinga (VROM): "Op alle fronten moeten we 'meer doen met minder'. Voor behoud en beheer van het landschap betekent het dat we creatief moeten zijn. Ook hier gaan de kosten voor de baat uit. Maar baten kunnen ook heel goed weer worden ingezet om beheerkosten te dekken, zo wijzen praktijkvoorbeelden uit." Huizinga hoopt dat de goede praktijkvoorbeelden, die binnenkort voor iedereen beschikbaar komen op het Kennisplein Mooi Nederland, andere partijen zullen stimuleren tot creatieve bijdragen aan het beheer en behoud van landschappen.

Minister Verburg (LNV): "Ik vind dat iedereen een rol kan en moet spelen om het landschap in zijn of haar omgeving mooi te houden of mooi te maken. Dat maakt het landschap nog waardevoller. In 4 gebieden in Nederland wordt hiermee al concreet ervaring opgedaan. Iedereen kan iets doen!"

Gedeputeerde Meerhof is het met Verburg eens. "Waardevol landschap is voor een groot deel grondeigendom van particulieren, zoals boeren, landgoedeigenaren en buitenlui. Zij kennen hun streek, en willen het landschap beheren. De overheid moet daar de samenwerking mee aangaan, en hen de mogelijkheden bieden."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet