NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hier en nu investeren in natuur loont!

1 juni 2009

2010 is het jaar van de biodiversiteit. We vieren het leven en constateren tegelijkertijd dat onze pogingen totnogtoe om de diversiteit van dat leven te behouden sterk tekort schieten. Met alle ecologische én economische gevolgen van dien. 2010 is ook het jaar waarin de nationale verkiezingen in het teken staan van een enorme bezuinigingsopgave. Bij deze bezuinigingen gelden geen taboes. Terwijl onze natuur al sterk vermagerd is, wordt voorgesteld ook in de uitvoering van het natuurbeleid de broeksriem nog eens flink aan te halen.

Vogelbescherming Nederland vindt een discussie over effectiviteit van beleid volkomen terecht; immers, een euro kun je maar een keer uitgeven. Maar juist voor natuur zou die euro nu uitgegeven moeten worden, in plaats van te bezuinigen. De beste bezuiniging op natuur is nu te investeren. Immers naarmate deze investeringen worden uitgesteld, wordt natuurherstel alleen maar duurder. Hier en nu investeren in natuur loont! Investeren in bescherming van onze natuur is belangrijk, noodzakelijk en verantwoord.

Kortweg: Nederland verdient een rijkere natuur. Vogelbescherming roept onze nieuwe regering daarom op om:

•het belang van natuur voor ons welzijn en onze welvaart expliciet te vermelden in het Regeerakkoord.
•de afgesproken ambities voor natuurbescherming overeind te houden: 2018 blijft het moment voor het bereiken van doelen voor de Ecologische Hoofdstructuur. De aanwijzing van Natura2000-gebieden moet – ook op zee- slagvaardig voortgaan.
•bij de bezuinigingsopgave ook rekening te houden met de baten die natuur oplevert, ook voor de overheidsfinanciën op de langere termijn.
•Een meer effectieve rijksbijdrage voor natuurbescherming is bijvoorbeeld mogelijk door hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid volgens het principe ‘publiek geld voor publieke goederen’.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet