NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Recreatie Groene Hart neemt sterk toe

3 juni 2010

Het gaat goed met het bijzondere groene gebied midden in de Randstad: het Nationaal Landschap het Groene Hart. De gezamenlijke inspanningen van Rijk en provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht om het open, typisch Hollandse weidelandschap te behouden en de positie van de landbouw en recreatie in het gebied te verstevigen beginnen hun vruchten af te werpen. De recreatie in de groene long van de Randstad neemt sterk toe. In 3 jaar tijd zijn de inkomsten van de recreatiesector in het gebied met 17 procent gestegen.

Dit blijkt uit de effectmonitoring van het Groene Hart van de Stuurgroep Groene Hart waarin de provincies Noord Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn vertegenwoordigd. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het eerste rapport vandaag mede namens de ministers Huizinga van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Eurlings (Verkeer en Waterstaat) in ontvangst genomen. De minister is blij met de effectmonitoring die Rijk en provincies in staat stelt een vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen in het Nationale Landschap: "Dit nieuwe meetinstrument helpt bij onze gezamenlijke inspanningen die in 2007 zijn ingezet om het Groene Hart open, mooi en vitaal te houden. We zijn op de goede weg in het Groene Hart. Dat is een mooie opsteker voor iedereen die dit waardevolle gebied in Nederland een warm hart toe draagt."

Het Groene Hart is het eerste nationale landschap dat een effectmonitoring heeft. Aan de hand van een aantal thema’s - van verrommeling tot de ontwikkeling van de landbouw, van natuur en recreatie tot beleving van de inwoners - meten de provincies de resultaten van het overheidsbeleid voor het Groene Hart.

Op basis van de eerste meting, de zogeheten 'nulmeting Groene Hart', komen de provincies tot de conclusie dat het gebied anno 2009 een gunstige uitgangspositie kent. Zo is veel van de landschappelijke kwaliteit die kenmerkend is voor het Groene Hart nog aanwezig. Zeventig procent van het Groene Hart bestaat uit strokenverkaveling die nog weinig is veranderd sinds begin vorige eeuw. De economische dragers als landbouw en recreatie staan er gunstig voor. Inmiddels zijn 70 van de 145 projecten die het routenetwerk in het gebied moeten verbeteren in uitvoering. Veel mensen waarderen het Groene Hart om het mooie landschap en de mogelijkheden om er te fietsen en te recreëren. De plassen zijn in trek voor waterrecreatie en ook de bezienswaardigheden in het gebied en de omliggende steden scoren hoog. De verbeteringen in het recreatieve routenetwerk en diverse publiciteitscampagnes (www.groenehart.nl) hebben gezorgd voor een toename van bezoekers aan het Groene Hart.

Uit de nulmeting komt ook een aantal aandachtspunten voor de provincies naar voren. Zo is er onvoldoende zicht op verrommeling op lokaal niveau, bij voorbeeld als gevolg van de verwaarlozing van een erf, en is de waterkwaliteit in het gebied nog onvoldoende. Ook de verwerving van grond voor de Ecologische Hoofdstructuur en de daling van het aantal weidevogels in het Groene Hart zijn aandachtspunten.

Voortgang projecten Groene Hart
Minister Verburg en de Stuurgroep Groene Hart hebben vandaag ook teruggeblikt op de voortgang die afgelopen jaren is geboekt met de speciale programma’s voor het Groene Hart en de Westelijke Veenweiden. Met inzet van de extra middelen van de Nota Ruimte voor investeringen in de laaggelegen Veenweiden (€ 113 miljoen en € 35 miljoen voor versnellingsprojecten) en Oude Rijnzone (€ 30 miljoen) en aanvullende investeringen door provincies en andere partijen is de afgelopen jaren een stevige impuls gegeven aan de versterking van het Groene Hart. Via provinciale structuurvisies en verordeningen, de opstelling van een kwaliteitsatlas en de instelling van een kwaliteitsteam wordt de bescherming van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied geregeld. Daarnaast zijn er inmiddels de nodige stappen gezet om het gebied toegankelijker te maken voor recreanten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet