NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer kwaliteit voor landschappelijke en ecologische grensregio

5 juli 2010

Dertien natuurorganisaties in Limburg, België en Duitsland gaan samen in de periode 2010-2013 aan de slag om de landschappelijke verbindingen tussen de grotere natuurgebieden en nationale parken in de grensstreek te versterken. De uitvoering vindt plaats in de Voerstreek, het Geuldal en Noordal in Zuid-Limburg, het Aachenerwald, Natuurpark de Hoge Venen-Eifel, Monschau en het Maasdal in Duitsland en België. Hiermee wordt het ecologisch netwerk verbeterd en een duurzame samenwerking tussen natuur- en landschapsbeheerders over de grenzen heen tot stand gebracht.

Binnen het project, genaamd Habitat Euregio, worden beheer- en inrichtingsmaatregelen genomen en onderzoeksprogramma's opgestart om de verbreiding van rivierkreeften, beekmosselen, amfibieën, vleermuizen en aansprekende diersoorten als de lynx, otter, hazelmuis en grauwe klauwier te bevorderen. Zo wordt in Limburg over de grenzen samengewerkt om de uitwisseling van dierpopulaties tussen geïsoleerd gelegen leefgebieden te vergroten.

Deelnemende organisaties en de uitvoering
Voor het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de deelnemende partners gaat de Provincie Limburg een Euregionaal platform voor Natuur en Landschap instellen. Vanuit dit overlegplatform worden publiekscampagnes georganiseerd en een jaarlijkse conferentie. De stichting Ark zal de communicatie verzorgen. De Dienst Landelijk Gebied en de stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) richten een agrarisch cultuurlandschap in met brede bosranden en hagen voor de hazelmuis en grauwe klauwier.

De NABU Naturschutzstation Aachen zet een onderzoeksprogramma op voor vleermuizen en spechten van oude bosgebieden en het Biologisch Station Aachen en het Natuurpark Hoge Venen-Eifel voeren Natura 2000 maatregelen uit in stromende beken.

In België worden drie projecten uitgevoerd. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voert maatregelen uit voor herstel van beeklopen, kleine landschapselementen en recreatieve verbinden in het Maasdal en stelt een loket in voor advies over landschapsonderhoud en subsidieregelingen. Het tweede project betreft de uitvoering van het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (GEB) in het heuvellandschap tussen de Maas en de Voerstreek. Hier werken het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Natuurpunt beheer, Agentschap voor Natuur en Bos en de Vereniging Natuurmonumenten samen aan bosrandenbeheer, struweelaanplant, aanleg en herstel van poelen, herstel van graften en omvorming van graslanden. De gemeente Oupeye, tot slot, maakt werk van een natuurgerichte en publieksvriendelijke inrichting van een grindplas langs de Benedenmaas. De omvang van het gebied waar effectief maatregelen worden uitgevoerd bedraagt circa 800 ha.

Met het project Habitat Euregio wordt een begin gemaakt met de uitvoering van maatregelen die beschreven staan in de Natura 2000 beheerplannen, het Europese netwerk van natuurgebieden die zijn aangewezen voor kwetsbare habitattypen en soorten. Dit grootse project werd op initiatief van het samenwerkingsverband ‘Drielandenpark’ gestimuleerd.

Het project Habitat Euregio is mogelijk door Europese subsidie uit het Interreg IV-programma van de Euregio Maas-Rijn. De totale kosten van het project bedragen € 3.010.000,-. De helft van dit bedrag wordt vergoed door de Interreg subsidie. De door de Nederlandse provincie Limburg te maken kosten voor dit project bedragen maximaal € 187.960,-. Het land Nordrein-Westfalen draagt € 145.655,- bij in de kosten, de Belgische provincie Limburg € 197.085,- en de regio Wallonië € 413.695,-. De partners dragen gezamenlijk € 560,610,- bij in de kosten. De Dienst Landelijk Gebied treedt op als trekker van het project.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet