NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Planologie bevriest Gelders platteland

29 juni 2010

Op meer dan de helft van alle landbouwgronden ligt een niet-agrarische claim. LTO Noord Gelderland heeft dit middels een onderzoek in kaart laten brengen. Door deze claims verkeren boeren in onzekerheid omdat ze niet weten wat er in de toekomst met hun grond gaat gebeuren. Ze hebben er evenmin zicht op waar wel ruimte is. Dit remt de mobiliteit in het hele landelijk gebied. Ontwikkelingen komen tot stilstand. Dat is slecht voor de landbouw maar ook voor het Gelders platteland.

De Hogere Agrarische School (HAS) te Den Bosch heeft het onderzoek uitgevoerd. Op ruim 8% van het landbouwareaal ligt een harde claim. De landbouw zal daar op den duur verdwijnen. Maar liefst 30% valt binnen een beïnvloedingsgebied. Dit zijn gebieden waarbinnen een harde claim nog precies vastgelegd moet worden en gebieden waar naast de agrarische nog een andere bestemming komt, bijvoorbeeld landbouw en waterberging. Tezamen is dat 38% van het landbouwareaal: 91.690 ha van de in totaal 242.526 ha boerengrond in Gelderland. Het effect van Natura 2000 zit hier nog niet in. Hoe groot die invloed precies is, valt in zijn algemeenheid niet te zeggen, maar dat Natura 2000 een verlammende invloed op de landbouw heeft, staat wel vast. Het onderzoek van de HAS laat zien dat dat meer dan de helft van de landbouwgrond in Gelderland besmet is. De agrarisch ondernemer heeft hier te maken met beperkingen.

Een treurige constatering, maar wij hadden dit beeld wel verwacht, aldus Ben Lichtenberg, voorzitter van LTO Noord Gelderland. Er is een stortvloed aan claims. Er zijn teveel plannen die bovendien een veel te lange uitvoeringstermijn hebben. Dit leidt tot langdurige onzekerheid. Heeft de agrariër perspectief op de huidige locatie? Is hij bereid te verplaatsen, dan is de vraag waar naar toe? Er is immers geen ruimte. Die andere 50% is ook in gebruik. Gelderland is eigenlijk te klein. Deze planologische onduidelijkheid legt veel ontwikkelingen stil. Dat is net zo slecht voor de boer als voor het platteland. Andere doelen, zoals natuur en recreatie, worden zo ook niet gerealiseerd.

Lichtenberg pleit voor een andere benadering. 'De overheid moet veel strakker gaan prioriteren. Welke doelen willen we op het Gelders platteland echt realiseren. Daar moet geld voor zijn. Ambities moeten realistisch zijn. De uitvoering moet vlot verlopen, waarbij de provincie de regie moet nemen. Begin dan bij de landbouwdoelen; andere doelen zoals natuur en recreatie volgen dan vanzelf. De verkaveling moet als eerste worden verbeterd. Zij verslechtert in snel tempo. Dat is de achilleshiel van de landbouw in Gelderland'.

Lichtenberg: dit onderzoek is geen eindpunt, maar een start. Met deze boodschap gaan we naar provincie, waterschappen en gemeenten. Er is dus volop werk aan de winkel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet