NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Otter na 30 jaar weer terug in vechtplassen

24 juni 2010

Voor het eerst in 30 jaar is in natuurgebied De Vechtplassen van Natuurmonumenten weer een otter gesignaleerd. Een medewerker van Landschap Noord-Holland trof de otter aan op een foto die was gemaakt in het kader van onderzoek naar boommarters in het gebied. Deskundigen die de foto hebben bekeken bevestigen nu dat het een otter is.

“Dit is echt ongelooflijk. We hadden niet gedacht dat de otter hier al zo snel weer zou opduiken”, aldus Ron van Overeem, beheerder van Natuurmonumenten in De Vechtplassen. “De komst van deze otter is het levende bewijs dat het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van grote, aaneengesloten natuurgebieden,  fantastische resultaten oplevert. Dankzij het vergroten en verbinden van natuurgebieden en het verbeteren van de milieucondities kan de otter hier nu weer terecht. Waarschijnlijk is het dier afkomstig uit Overijssel, waar de otter in 2002 is geherintroduceerd. Voor mij komt hiermee een droom uit. Ik heb altijd gezegd dat de terugkeer van de otter de kroon op ons werk in De Vechtplassen zou zijn. Fantastisch dat ik dat nu daadwerkelijk mag meemaken. De otter stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving, hetgeen het beste bewijs is dat het natuurbeheer in De Vechtplassen op koers ligt. Maar één otter is nog geen definitieve terugkeer. Om daadwerkelijk een populatie otters te kunnen huisvesten is het belangrijk dat er verbindingen komen tussen de diverse gebieden in de omgeving. Dit jaar wordt gestart met de aanleg van een verbinding tussen De Vechtplassen en het Naardermeer. Daar zullen alle dieren in die gebieden van profiteren, evenals recreanten, aangezien tevens het fiets- en wandelpadennetwerk wordt uitgebreid”, aldus Van Overeem.

Terug van weggeweest
De otter is in De Vechtstreek eind jaren ’70 uitgestorven. Het dier heeft schoon water nodig met voldoende vis en oevers met voldoende dekking. De otter is heel mobiel en heeft een groot leefgebied. Zwervende jonge dieren gaan op zoek naar een eigen territorium. De otter is uitgestorven door toedoen van de mens: versnippering en vernietiging van zijn leefgebied, aanrijdingen, watervervuiling en illegale jacht zorgden ervoor dat hij in 1988 helemaal uit ons land verdween. In 2002 is de otter in Nederland geherintroduceerd door dieren uit te zetten in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Friesland.

Van erwtensoep tot topnatuur
De Vechtplassen is een bijzonder laagveengebied met hoge natuurwaarden. Dat was 30 jaar geleden wel anders. Het water in het gebied leek toen net erwtensoep. Samen met provincie, waterschap en gemeente werkt Natuurmonumenten hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Er is een begin gemaakt met het herstel van oude petgaten en het gebied wordt opengehouden door te maaien en opslag van bomen te verwijderen. Het natuurgebied is ook vergroot door omliggende landbouwpercelen aan te kopen. De Vechtplassen vormen een cruciale schakel in een lint van natte natuurgebieden van de Biesbosch tot de Waddenzee. De komst van de otter onderstreept de noodzaak om door te gaan met het oplossen van bestaande knelpunten in De Vechtplassen en het onderling verbinden van natte natuurgebieden. De Vechtplassen bestaan uit water, natte en bloemrijke graslanden en moerasbos. Ze zijn ontstaan door turfwinning. Er broeden zeldzame vogels als zwarte stern, grote en kleine karekiet.

Bij toeval gekiekt
Landschap Noord-Holland doet sinds dit voorjaar met vrijwilligers onderzoek naar het voorkomen van boommarters in de Oostelijk Vechtstreek. Met behulp van zogenaamde fotovallen worden boommarters en andere dieren automatisch op de foto gezet als zij binnen het bereik van de camera komen. Bij het uitlezen van de gegevens zag men enkele foto’s van een dier waarvan de kop niet duidelijk op de foto staat. Bij nadere bestudering rees het vermoeden dat het om een otter zou gaan. Dat is inmiddels door deskundigen bevestigd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet