NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Beheerplannen Natura 2000 vertraagd door ontbreken gegevens van Rijk

15 juli 2010

De provincie Overijssel pakt de uitwerking van Natura 2000 beheerplannen verder op als het rijk alle benodigde informatie heeft aangeleverd. Op 1 oktober zal opnieuw bekeken worden of de tweede fase van het project van start kan gaan.

De vertraging is het gevolg van het feit dat een paar belangrijke ‘gereedschappen' van het rijk nog ontbreken. Het ministerie van LNV zou in mei eerste versies van de rekenmodellen leveren, maar deze zijn nog niet klaar.

Rekenmethodes en onderbouwingen Om Natura 2000 te kunnen uitvoeren, moeten er o.a. eerst wettelijk vastgestelde rekenmethodes en onderbouwingen komen. Daarmee kan de belasting van stikstof op de gebieden in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt aangegeven wat nodig is om de gestelde natuurdoelen te halen (zoals water, stikstof en rust). Dan wordt duidelijk wat de opgave is in de gebieden en kan worden bekeken welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om bijvoorbeeld de verdroging en de uitstoot van stikstof tegen te gaan.

De minister van LNV heeft in Nederland 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. De gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn.

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken.

Eerste fase gereed, uitgangspunten vastgesteld In Overijssel liggen 25 Natura 2000 gebieden. Voor 16 daarvan neemt de provincie Overijssel het voortouw bij het maken van de beheerplannen. In de overige gebieden doen andere overheden dat. Voor alle gebieden is in de afgelopen periode gewerkt aan een uniforme voorbereiding voor het vervolg in de gebieden. De eerste fase is nu grotendeels achter de rug. De uitgangspunten voor het opstellen van de beheerplannen zijn vastgesteld. In de volgende fase moet duidelijk worden welke maatregelen er in de verschillende gebieden nodig zijn, hoeveel ruimte er is voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten en welke maatregelen met voorrang uitgevoerd moeten worden om de natuur te behouden.

Het provinciebestuur heeft besloten te starten met de tweede fase wanneer alle benodigde ‘gereedschappen' van LNV binnen zijn. "Dat is een lastige maar verstandige keuze geweest. We zijn hard bezig en willen zo snel mogelijk tot afronding komen. Maar we willen het ook zorgvuldig doen en daarvoor zijn we op het rijk aangewezen. Als we nu dóór gaan, zonder die duidelijkheid, moet je misschien achteraf je maatregelen weer bijstellen. Dat willen we de gebieden niet aandoen" aldus verantwoordelijk gedeputeerde Piet Jansen.

In september/oktober komen de stuurgroepen weer bijeen om de stand van zaken te bespreken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet