NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hoofdrolspelers landelijk gebied pleiten voor sterk platteland

19 juli 2010

Het beleid voor natuur en landschap kan alleen worden voortgezet als dat in evenwicht gebeurt met de economische ontwikkeling van het platteland. Een balans tussen de verschillende functies in het landelijk gebied: wonen, werken en recreŽren, is dus nodig. Dat vraagt om een multifunctionele en efficiŽnte ontwikkelingsstrategie. Die strategie heeft landelijk bepaalde hoofdlijnen als basis die gebiedsgewijs worden uitgewerkt en ingevuld. Met flexibiliteit en realiteitszin. Met publiek en privaat geld. De ANWB, de Federatie Particulier Grondbezit, De12Landschappen, de land- en tuinbouworganisatie LTO, Natuurmonumenten, Natuurlijk Platteland Nederland, de Recron en Staatsbosbeheer hebben deze strategie uitgewerkt in een gezamenlijk manifest, dat zij hebben aangeboden aan de informateurs.

Geen overbodige luxe
Natuur en landschap zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis. Voor de biodiversiteit, voor de recreatie, voor de volksgezondheid, voor het oplossen van de klimaatproblematiek, voor de lokale werkgelegenheid. Economische vitaliteit is een voorwaarde om lokaal draagvlak voor het natuur- en landschapsbeleid te behouden. Het is een uitdaging om natuur en landschap niet alleen uit collectieve middelen te financieren, maar ook te zoeken naar nieuwe financiŽle mogelijkheden, zoals financiering uit de markt. In het manifest pleiten de acht organisaties voor betere toegankelijkheid van het platteland, een doelmatige uitvoering van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), uitvoering van Natura 2000-beleid, doelgerichtere regelgeving en een multifunctionele ontwikkelingsstrategie. De partijen dringen er bij het volgende kabinet op aan het beleid voor een vitaal platteland langs de hiervoor geschetste en in het manifest uitgewerkte wijze vorm en inhoud te geven. Zij willen graag, in onderlinge samenwerking, de uitvoering daarvan bevorderen.

Nieuw tijdspad
De EHS moet worden afgemaakt in omvang en kwaliteit. Dit krijgt gestalte op gebiedsniveau, met de nodige flexibiliteit en met oog voor de lokale en regionale omstandigheden. De vergoeding voor beheer van bestaande natuur mag niet ten koste gaan aan de schaarste aan middelen. Voor de realisatie van de EHS kan desnoods meer tijd worden uitgetrokken. Een nieuw tijdspad is dan nodig op basis van prioriteiten. Ondernemers mogen echter geen hinder ondervinden als op plekken de realisatie van de EHS langer op zich laat wachten dan voorzien. Bij de invulling van de EHS spelen terreinbeherende organisaties, agrariŽrs en andere particuliere grondeigenaren allen een belangrijke rol. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt dat bestaande knelpunten worden opgelost.

Toegankelijkheid
Het landelijk gebied moet makkelijker toegankelijk zijn voor het publiek. Daarvoor is een stimulans voor multifunctioneel ondernemerschap nodig, maatschappelijke diensten op het gebied van landschap en natuur verdienen erkenning. Daarnaast blijft de noodzaak bestaan om stad en platteland te verbinden met groene gebieden. Dat vraagt om heldere keuzes en bovenal om een duidelijk ruimtelijk beleid van de overheid ten aanzien van de verschillende grondclaims. Verkorting van procedures is nodig om de onzekerheid voor particuliere grondgebruikers te verkleinen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet