NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpak stikstof biedt perspectief

14 juli 2010

Net voor de zomervakantie is het Voorlopige Programma Aanpak Stikstof (VPAS) aan de Tweede Kamer aangeboden. Natuurmonumenten steunt dit programma, dat voorziet in een concrete daling van de uitstoot van stikstof.

De uitstoot van stikstof rondom Natura 2000-gebieden, natuurgebieden van Europees belang, vormt al tijden een heikel probleem. De natuur ondervindt hier grote schade van. Dichtbij gelegen agrarische bedrijven krijgen hierdoor geen vergunning voor uitbreiding om verdere stikstofdepositie in de natuur te voorkomen.

Extra maatregelen
Het Voorlopige Programma Aanpak Stikstof biedt perspectieven voor zowel de natuur als de agrarische sector. Het beleid houdt in dat het Rijk, de provincies maatregelen nemen die zorgen voor een flinke afname van de stikstofdepositie. Tegelijkertijd is er mogelijkheid voor agrarische ontwikkelingsruimte. De geringere daling van stikstofdepositie die hierdoor ontstaat, wordt gecompenseerd door het nemen van extra maatregelen die kwetsbare natuur extra beschermen: zoals verbetering van de waterconditie en via gerichte beheermaatregelen, zoals plaggen, maaien of begrazing.

Natuurdoelen
De komende maanden zullen het Rijk en provincies hard moeten gaan werken om het programma verder te onderbouwen zodat de opstellers van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden er zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen. Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties als Natuur & Milieu helpen mee door inzet van eigen deskundigheid. Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat de verdere invulling van het programma voldoende ambitieus, solide en juridisch houdbaar is. Cruciaal is dat de gestelde natuurdoelen op termijn daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Wat vindt Natuurmonumenten van de PAS?
- Natuurmonumenten is content met de aanpak omdathet een doorbraak is in vergelijking met de huidige situatie. Het doorbreekt de ontstane impasse waarbij agrarische bedrijven nu in veel gevallen geen vergunning kunnen krijgen. Het voorziet in concrete daling van stikstofdepositie door niet vrijblijvende afspraken over maatregelen.

- De aanpak moet zich nog in praktijk gaan bewijzen. Met name ten aanzien van het ambitieniveau: hoe wordt omgegaan met de zogenaamde, ontwikkelingsruimte (de toegestane groei van bedrijven omdat de stikstofemissie bij andere bedrijven en andere sectoren afneemt) en wat gebeurt er als de geplande daling van de stikstofdepositie niet wordt gehaald?

- Belangrijk aandachtspunt is hoe het proces wordt georganiseerd en hoe de overheid het traject regisseert. Zo moeten provincies natuurlijk maatwerk kunnen leveren, maar aanpakken mogen ook niet te veel uiteen lopen.

- Belangrijke meerwaarde is dat in kader van PAS veel wetenschappelijke ecologische kennis systematisch voor beheer op een rijtje wordt gezet. Het inzicht in herstelstrategieŽn is van grote waarde voor het natuurbeheer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet