NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verbeteren waterkwaliteit laat op zich wachten

12 juli 2010

Natuurmonumenten roept waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat op om snel met aanvullende maatregelen te komen voor de uitvoer van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Uit een recent rapport van het Europees Milieubureau blijkt dat de landen in Europa op grote schaal de hand lichten met de Europese Kaderrichtlijn water. Die schrijft voor dat het Europese grond- en oppervlaktewater in 2015 chemisch en ecologische zoveel mogelijk in orde moet zijn. Een steekproef van acht onderzochte stroomgebieden, waaronder dat van de Maas in Nederland, wijst uit dat die datum bij lange na niet gehaald wordt. Bijna alle landen willen maximaal gebruik willen maken van uitzonderingsclausules en nog eens twaalf jaar extra de tijd nemen.

Onder de maat
Het rapport stelt dat de voorgenomen maatregelen beneden de maat zijn en dat de effecten voor natuur en milieu veel te lang op zich laten wachten. De Europese landen zetten vooral in op de aanpak van rioolzuiveringsinstallaties en doen veel te weinig aan het saneren van met meststoffen verzadigde landbouwgronden, het baggeren van vervuilde waterbodems, het aanleggen van zuiverende moerassen of het tegengaan van het weglekken van kostbaar schoon water uit natuurgebieden naar omliggende woon- of landbouwgebieden.

Nederlandse situatie
Natuurmonumenten herkent de conclusies voor de Nederlandse situatie: ons land kan met de in Brussel ingediende plannen maar twintig procent van het oppervlaktewater in 2015 hersteld hebben. Om die reden roept Natuurmonumenten Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies op om snel met aanvullende maatregelen te komen om verdroging en vermesting van natuurgebieden in Nederland zo snel mogelijk terug te dringen. Natuurmonumenten hoopt dat het zogeheten ‘afwegingskader water’ voor beschermde Natura-2000 gebieden, dat minister Verburg aan de Tweede Kamer heeft toegezegd, tot de gewenste versnelling zal leiden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet