NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herziening MER-wetgeving van kracht

2 juli 2010

Het nieuwe wettelijke stelsel voor milieueffectbeoordeling (m.e.r.) is op 1 juli in werking getreden. De herziening van de mer-wetgeving leidt tot meer ruimte voor maatwerk door het bevoegd gezag, een verlaging van de regel- en lastendruk en een meer samenhangend systeem van milieubeoordelingen. Het zwaartepunt ligt nu op het niveau van plannen en bij projecten waar belangrijke milieuafwegingen gelden die niet worden meegenomen in de vergunning.

Tot 1 juli bestond er een plan-m.e.r. en een project-m.e.r procedure. Nu is er een zogenaamde ‘beperkte en ‘uitgebreide’ procedure. Voor projecten die een milieuvergunning nodig hebben en waarvoor géén passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 hoeft te worden gemaakt, geldt de beperkte procedure. Voor alle andere projecten geldt de uitgebreide procedure. Ook voor plannen geldt de uitgebreide procedure.

De vermindering van regel- en lastendruk komt vooral door de vereenvoudiging van de procedures voor projecten. Als het om de beperkte procedure gaat, is deze korter met meer opties voor maatwerk. Ook de uitgebreide procedure kent minder procedurele verplichtingen dan de eerdere project-m.e.r.

De procedure voor plannen en programma’s is per 1 juli 2010 op twee aspecten na dezelfde als voor 1 juli. Eén verschil is dat de nieuwe procedure de verplichting kent tot het gelegenheid bieden van indienen van zienswijzen. Een ander verschil is dat de Commissie voor de m.e.r. nu bij alle plannen verplicht om advies moet worden gevraagd over het MER-rapport.

Om de overgang naar de nieuwe me.r.-regelgeving zo makkelijk mogelijk te maken, is een handleiding m.e.r. gemaakt. De handleiding beschrijft en geeft uitleg over de nieuwe wet en nieuw te volgen procedures. Ook wordt hierin aangegeven voor welk plan of project welke procedure geldt. Daarnaast is er een handreiking m.e.r. ontwikkeld die ondersteuning biedt bij het bieden van maatwerk binnen de nieuwe procedures. De handleiding en handreiking m.e.r. zijn te vinden op de website van Infomil.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet