NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vergunning verleend voor een natuurherstelproject in Natura 2000-gebied

20 augustus 2010

De Provincie Zeeland heeft een vergunning verleend voor natuurherstelwerkzaamheden op een particulier landgoed in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De werkzaamheden moeten er voor zorgen dat de bijzondere (vochtige) duinvalleien op het landgoed behouden blijven.

De vergunning regelt dat er tijdens de werkzaamheden op zorgvuldige wijze wordt omgesprongen met andere natuurbelangen in dit Natura 2000-gebied. Hiervoor zijn een aantal voorschriften in de vergunning opgenomen. Zo worden de werkzaamheden uitgevoerd conform de gedragscode Natuurbeheer. Deze gedragscode, goedgekeurd door de Minister van LNV, is er op gericht negatieve effecten zo laag mogelijk te houden.

Dichtgroeien
De voorkomende duinvalleien op het landgoed, zijn de laatste decennia door onder andere verdroging sterk dichtgegroeid. Ook door de verstuiving van zand zijn de vochtige duinvalleien vol geraakt. Hierdoor is er geen sprake meer vochtige duinvalleien, en hun natuurwaarden.

Werkzaamheden
De natuurherstelwerkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het maaien van het terrein, het plaatselijk verwijderen van toenemende begroeiing en het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing (plaggen) op ruim zes hectare. Ook worden twee in verval geraakte windwallen hersteld met plaggen.
Na de werkzaamheden biedt het gebied kansen voor specifieke in vochtige duinvalleien voorkomende dieren en planten zoals orchideeŽn en broedvogels als grutto, watersnip en roodborsttapuit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet