NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor natter vennengebied

16 juli 2010

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan akkoord met het plan van het Waterschap Rivierenland om de ernstige verdroging van de Hatertse en Overasseltse vennen aan te pakken. De bedoeling van het plan is om het gebied natter te maken, zodat het weer geschikt is voor de planten- en diersoorten waar de Hatertse en Overasseltse vennen vroeger befaamd om waren.

Hatertse vennen
Gedeputeerde Staten vinden dat het gebiedsplan getuigt van een gedegen onderzoek. Het plan bevat een reeks van maatregelen om het grondwaterpeil weer te laten stijgen. Zo zal met het kappen van naaldbomen de verdamping flink worden teruggebracht en komt de neerslag weer ten goede aan de vennen. Ook worden greppels en sloten afgedamd of gedempt, zodat er minder water uit het gebied wegloopt. De verwachting is dat het beoogde resultaat voor 2014 is bereikt.

Brede samenwerking
Het maatregelenpakket is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Wijchen en Heumen, de Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Veluwe (RGV). De brede samenwerking was nodig, omdat verdrogingbestrijding en realisatie van nieuwe natuur gevolgen heeft voor landbouw, recreatie en wonen in het gebied. Ook bewoners zijn uitgebreid betrokken in de planvorming. De plannen hebben immers directe invloed op hun leefomgeving. De inbreng van boeren en bewoners heeft geleid tot belangrijke aanpassingen in het plan.

Advies tijdens uitvoering
De provincie en een aantal partners voeren het plan uit. De provincie laat zich bij de uitvoering adviseren door een gebiedscommissie en een klankbordgroep, die binnenkort worden ingesteld. Daarin zullen alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn. Zo kan rekening worden gehouden met de in het gebied levende wensen en kan het plan tussentijds worden bijgesteld wanneer maatregelen eventueel tot ongewenste gevolgen leiden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet