NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groenfonds: bezuiniging op natuur door latere oplevering EHS

23 augustus 2010

Nationaal Groenfonds heeft in een brief aan informateur Opstelten voorstellen gedaan voor invulling van de bezuinigingen op het beleidsveld ‘natuur’. Kern van de voorstellen is om financiële ruimte te creëren door de uitvoeringstermijn van de EHS met vijf jaren te verlengen.

Natuurbestemming zeker
Voorwaarde is wel dat de EHS absoluut in provinciale verordeningen verankerd moet zijn waarmee vastligt dat de grond een natuurbestemming krijgt. Verlenging van de uitvoeringstermijn tot 2023 levert voldoende financiële ruimte op om een 20% bezuinigingsdoelstelling - dit is uitgangspunt van de brede heroverwegingen - te realiseren.

Indien aanvullende bezuinigingen naar de mening van het kabinet aan de orde zijn dan stelt het Groenfonds voor deze te zoeken in die doelen die een relatief geringe bijdrage leveren aan de biodiversiteit zoals natuurvriendelijke landbouw (de zogenaamde SAN-gebieden). Dit voorstel wijkt af van de voorstellen die dit voorjaar door bijvoorbeeld de Heroverwegingswerkgroep ‘leefomgeving en natuur’ zijn gedaan. De Heroverwegingswerkgroep stelt ruimtelijke varianten voor zoals Deltanatuur of robuuste natuur. Een ander voorstel betreft introductie van marktwerking.

Onderzoek en marktwerking
Bij al deze voorstellen plaats het Groenfondsbestuur nadrukkelijk een kanttekening. Er is nog jaren van onderzoek nodig voordat de effecten van een deltanatuur variant in ruimte, taakstellingen en geld bekend zijn. Ook is niet bekend wat de effecten zullen zijn van introductie van marktwerking op enige schaal. Dit neemt niet weg dat andere varianten de moeite van het bestuderen waard zijn en dat in pilotverband ervaring opgedaan kan worden met marktwerking.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet