NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

LNV geeft financiele steun aan vernieuwende visserijbedrijven

2 augustus 2010

Schar in het schap, de garnalenkotter van de toekomst, en de optimale mix van micro-algen voor schelpdieren. Dit zijn voorbeelden van projecten die minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een financieel steuntje in de rug geeft.

Zij ondersteunt 22 projecten in de visketen die een bijdrage leveren aan vernieuwing, verduurzaming en samenwerking. De projecten krijgen in totaal € 5,5 miljoen.

Elf projecten komen voort uit de subsidieregeling 'Innovatie in de visketen' die de minister voor de vierde keer openstelde. Iedereen die actief is in de visserij of viskweek kon een subsidieverzoek voor een innovatieproject indienen. De projecten moeten gericht zijn op vernieuwende technieken die de visserij en aquacultuur duurzamer en economisch rendabeler maken. Verburg had € 2,5 miljoen voor deze regeling beschikbaar.

Elf projecten zijn het resultaat van de subsidieregeling 'Collectieve acties in de visketen' die de minister voor de derde keer openstelde. Deze projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerkingsvormen in de visketen. Voor deze regeling heeft minister Verburg € 3 miljoen uitgetrokken. Bij deze projecten werkt het visserijbedrijfsleven onderling samen of samen met maatschappelijke organisaties, onderzoekers en lokale overheden.

Het door de minister van LNV ingestelde Visserij Innovatie Platform (VIP) heeft alle voorstellen getoetst en de beste projecten geselecteerd en aan de minister voorgelegd.

Het bedrag van € 5,5 miljoen wordt voor 30% mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds.

Verburg stelt beide regelingen, 'Innovatie in de visketen' en 'Collectieve acties in de visketen' van 1 tot en met 31 augustus 2010 nog een keer open voor in totaal € 4 miljoen (€ 2 miljoen per subsidieregeling). Zie voor meer informatie over deze regelingen www.hetlnvloket.nl.

Innovatie in de visketen
De minister heeft de volgende 11 projecten uitgekozen in het kader van de regeling 'Innovatie in de visketen':

Nieuwe methode voor productie jongbroed
Dit is een project waarbij 2 methoden worden uitgetest voor de productie van jongbroed van snoekbaars, namelijk een implantatentechniek bij ouderdieren en het toepassen van een vernieuwend klimaatregime om zo gevangen snoekbaars natuurlijk voort te planten.

Verminderen van brandstofverbruik
Dit project dringt via 5 innovatieve technische aanpassingen aan motoren en vistuigen het brandstofgebruik en de uitstoot van schadelijke stoffen op de huidige kotters terug.

E-kabel
De E-kabel is een nieuwe, minder kwetsbare voedingskabel voor de pulsvisserij. De E-kabel verzorgt de communicatie tussen het schip en het vistuig op de zeebodem (als een navelstreng) en blijkt in de praktijk een kwetsbaar onderdeel van de pulsvisserijtechniek.

Garnalenkotter van de toekomst
Deze aanvrager maakt een ontwerp voor een garnalenkotter van de toekomst: een vaartuig dat zoveel mogelijk aan de toekomstige eisen voor een duurzame visserij voldoet en ook prijstechnisch op een acceptabel niveau ligt.

Monitoring glasaal
Dit project richt zich op de monitoring van de aalstand in 3 spaarbekkens van de Biesbosch, bepaling van de natuurlijke intrek van glasaal en pootaal en het uitzetten van schieraal.

Innovatieve technieken viswering
Hier gaat het om de ontwikkeling van vernieuwende technieken voor visgeleiding en viswering bij gemalen.

Pootaal
Dit is een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van pootaalvisserij in de benedenrivieren en de vraag of gebiedseigen pootaal een alternatief kan zijn voor glasaal.

Voedingstechnologie voor schelpdieren
De aanvrager ontwikkelt een voedingstechnologie waardoor schelpdieren als mosselen en oesters sneller groeien. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling en samenstelling van de optimale mix micro-algen in een algenkweeksysteem.

Automatisch mosseloogstsysteem
De bedoeling is om een automatisch mosseloogstsysteem te ontwerpen, bouwen en testen. Dit dient als alternatief voor het gangbare arbeidsintensieve handmatige oogsten van mosselzaad en consumptiemosselen.

Efficiëntie van mosselkweek
Bij dit project wordt onderzoek uitgevoerd naar de efficiëntie van de kweek van mosselen in zowel hang- als bodemcultuur met mosselzaad afkomstig uit mosselzaadinvanginstallaties en een hatchery. Dit is een combinatie van visserij, kweek en handelsbedrijven in de mosselsector.

Kweek van snoekbaars
De aanvrager ontwikkelt een vernieuwende techniek voor de ei-productie ten behoeve van de kweek van snoekbaars. Daarnaast doet hij onderzoek naar het terugbrengen van sterfte van larven.

Collectieve acties in de visketen
Onder de regeling 'Collectieve acties in de visketen' heeft minister Verburg deze 11 projecten geselecteerd:

Vermindering van bijvangst
Dit is een samenwerkingsproject van vissers waarbij op praktijkschepen uit Texel, Urk en Goedereede en op het onderzoekschip Tridens proeven worden uitgevoerd voor vermindering van discards (teruggooi van niet gewenste vis). Wetenschappers varen mee aan boord en ook het Wereld Natuur Fonds is betrokken.

Bedwelmingsapparaat voor vis
Doel is het operationeel maken van een bedwelmingsapparaat voor platvis en kabeljauw dat aan boord van een kotter kan worden gebruikt. Apparatuur uit de viskweeksector wordt aangepast en vervolgens uitgetest op een vissersvaartuig.

Haalbaarheidsproject Transitie Visserijvloot
Deze aanvrager test de haalbaarheid van het 'Masterplan Transitie Visserijvloot'. Dit is een breed gedragen plan voor de omschakeling van de Nederlandse boomkottervloot naar een vloot van kleinere, duurzamere, multifunctionele schepen.

Ondersteuning Convenant Noordzeevisserij
Dit project biedt ondersteuning aan de uitvoering van het Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij. Het convenant is in 2008 gesloten tussen visserijbedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft als doel een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde Noordzee(kotter)visserij.

Onderzoek naar vangstsamenstelling
Dit betreft een bedrijfssurvey waarbij vergelijkende onderzoeken worden uitgevoerd op enkele boomkorschepen en een onderzoeksschip naar met name de vangstsamenstelling van schol en tong.

Monitoren van kabeljauwvangst
Dit is een pilotstudie waarbij op 8 vissersvaartuigen camera's aan boord worden geplaatst, het zogeheten Closes Circuit TV-camerabewakingssysteem. Hiermee wordt de vangst van kabeljauw gevolgd en vooral wijze waarop met discards wordt omgegaan.

Schar in het schap
Schar in het schap is een project dat zich richt op afzet en kostprijs van uitsluitend via duurzame visserij (twinrig of staandwant) gevangen en aangelande schar. Het gaat om verschillende manieren waarop deze niet-gequoteerde vissoort kan worden verwerkt (bijvoorbeeld gerookt) en afgezet. Dit ook met het oog op de behoefte aan alternatieven voor paling.

Blueport Oosterschelde
Blueport Oosterschelde is een integraal project waarin Zeeuwse bedrijven, gesteund door lokale overheid en maatschappelijke organisaties, de economische en duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse schaal- en schelpdiersector stimuleren. Onderdelen zijn gezamenlijke productontwikkeling, de introductie van kwaliteitsmerken, optimalisatie van de benutting van de Oosterschelde en de ruimtelijke inpassing van vernieuwende vis- en teelttechnieken in deze regio.

Sumwing voor de zuidelijke Noordzee
Dit behelst een project om het sumwingvistuig, dat al veel wordt gebruikt als alternatief voor het traditionele boomkortuig op de Noordelijke lichtere visgronden, ook geschikt te maken voor de zuidelijke, zwaardere visbestekken.

Vergroten van de levenskans van bijvangst
Deze aanvrager werkt aan het beperken van discards door netaanpassingen en het Praktijknetwerk discards en door het vergroten van de overlevingskans van terug te gooien vis door ontwikkeling en testen van een vangstscheidingsinstallatie aan boord.

Vergroten van kennis duurzame vis
Dit is een project waarbij visdetaillisten, restaurants, groothandelsbedrijven of andere ketenpartijen worden geďnformeerd over en ondersteund bij de inkoop van duurzaam gevangen en gekweekte vis.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet