NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bijna 300 miljoen naar nieuwe natuur en recreatie in Zuid Holland

15 september 2010

In de periode 2007-2009 is in Zuid Holland 294.634.000 euro geÔnvesteerd in de inrichting van het landelijk gebied. Een belangrijk deel daarvan is besteed aan nieuwe natuur en aan investeringen in recreatie. Het grootste deel van het geld komt uit het bedrag dat het rijk op 1 januari 2007 bij de bestuursovereenkomst ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) aan de provincie heeft toebedeeld. Maar ook de provincie en derden hebben een financiŽle bijdrage geleverd.
Dit antwoordt het College van Gedeputeerde Staten op vragen van de Statenleden Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) en Geertjan Wenneker (D66). Op dit moment wordt gewerkt aan zeventien beheerplannen in het kader van Natura 2000. Daarin komen nadrukkelijk vermesting en verdroging aan de orde.

Ecologische Hoofdstructuur
Het College van GS vindt het echter nog te vroeg om hierover nu al concrete resultaten te kunnen noemen. Waar het de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) betreft geldt voor sommige gebieden dat er direct na aankoop van de grond met inrichting kan worden begonnen. In andere gebieden kan dat niet direct omdat er bijvoorbeeld eerst maatregelen moeten worden genomen om het waterpeil te regelen.

Ook in de Deltanatuurgebieden, waar natte getijdennatuur moet komen, kan pas worden ingericht als het gehele gebied is verworven. De afronding van de EHS moet in 2018 plaatsvinden in overeenstemming met de afspraken tussen rijk en provincies. In de beantwoording wordt ook nader ingegaan op kwesties als weidevogels, agrarisch natuurbeheer en de verbindingen tussen de EHS-gebieden, de zogenoemde groene Ruggengraat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet