NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland schept extra mogelijkheden voor natuurbeheer

15 sept 2010

In Flevoland kan agrarisch natuurbeheer vanaf nu beter in de bedrijfsvoering van boeren worden ingepast. Gebieden waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn verruimd. Dit op verzoek van de Agrarische Natuurverenigingen (ANV's). Gedeputeerde Anne Bliek van de provincie Flevoland vindt dat hiermee goede voorwaarden zijn gecreŽerd voor een flinke toename van het akkervogelbeheer in Flevoland. In het nieuw opgestelde Natuurbeheerplan 2011 staat voor welke gebieden en voor welk soort beheer subsidie mogelijk is.

Doel van het natuurbeleid is het behoud van de verscheidenheid van in het wild levende planten en dieren (biodiversiteit). Dit gebeurt langs twee sporen. Bij het eerste spoor gaat het om beheer in de natuurgebieden die behoren tot de ecologische hoofdstructuur (EHS). Flevoland is vooral van belang voor het in stand houden en ontwikkelen van de natuurwaarden voor moerassen, open water en natte bosgebieden, en landschapselementen als houtwallen en elzensingels. Bij het tweede spoor gaat het om het verbeteren van de leefomstandigheden van de (bedreigde) soorten met een zogeheten leefgebiedenbenadering. In de uitwerking van de leefgebiedenbenadering is daarvoor in het agrarisch gebied het parapluproject 'Akkernatuur' geformuleerd voor brede ondersteuning van soorten die op en rond akkers voorkomen. In het nieuwe Natuurbeheerplan staan de specifiek te nemen maatregelen voor akkervogels. Gedeputeerde Natuur & Landschap Anne Bliek: "In overleg met Flevolandse boeren is een speciaal Flevolands pakket ontwikkeld voor agrarisch natuurbeheer. Er is nu keuze voor de ondernemers om agrarisch natuurbeheer optimaal in te passen in hun bedrijfsvoering. Met de oprichting van de ANV Greppelveld en 500 hectares meer beschikbaar voor het agrarisch natuurbeheer in Flevoland, kunnen er volgend jaar veel meer mooie akkerranden te zien zijn in Flevoland. Goed voor mens, plant en dier."

Vanaf 15 november 2010 kan door agrarisch ondernemers weer provinciale subsidie worden aangevraagd voor het beheer van bos- en natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer. In het nieuw opgestelde Natuurbeheerplan 2011 staat voor welke gebieden en voor welk soort beheer subsidie mogelijk is. Het Natuurbeheerplan 2011 is door de provincie vastgesteld.

Landelijk wordt een monitoringssystematiek ontwikkeld voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Deze methode wordt verplicht gesteld. Gecertificeerde beheerders kunnen zelf monitoren. Anderen moeten toestaan dat gesubsidieerde terreinen worden gemonitord.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet