NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Biodiversiteit: Een rol voor de plaatselijke autoriteiten wereldwijd

9 sept 2010

Hoe kunnen de plaatselijke autoriteiten besparingen doorvoeren en tezelfdertijd de economie een nieuwe impuls geven, voor een betere levenskwaliteit zorgen en arbeidsplaatsen creŽren? Door bij de beleidsvorming ecosysteemdiensten in te calculeren, luidt het in een nieuw rapport. Het "Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Local and Regional Policy Makers report" (TEEB-rapport voor plaatselijke en regionale beleidsmakers, opgesteld in het kader van het TEEB-initiatief.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (= de economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit]) laat plaatselijke beleidsmakers zien hoe zij tot een beter inzicht kunnen komen in de waarde en de diensten die worden geboden door natuurlijk kapitaal zoals bossen, parken en waterwegen en hoe zij hiermee hun voordeel kunnen doen in bepaalde sectoren van de plaatselijke beleidsvorming zoals het beheer van stedelijke en van beschermde gebieden en ruimtelijke ordening.
Europees commissaris voor milieu Janez Potocnik ziet het als volgt: "Plaatselijke en regionale planningsautoriteiten hebben enorm veel macht en kunnen zeer veel gewicht in de weegschaal leggen om een gunstige ontwikkeling op gang te brengen. In het rapport wordt aan de hand van talrijke voorbeelden geÔllustreerd hoe biodiversiteitvriendelijk denken wereldwijd succesvol kan worden geÔntegreerd in de plaatselijke besluitvorming aangaande ruimtelijke ordening en wordt in detail uiteengezet welke voordelen dit voor de plaatselijke bevolking oplevert. In vele gevallen is deze werkwijze een routekaart naar succes op milieugebied."

Pavan Sukhdev, de leider van de TEEB-studie, verklaarde: "De meervoudige en complexe waarden van de natuur hebben rechtstreekse economische gevolgen voor het welzijn van de mens en voor de uitgaven van de overheid, zowel op lokaal als op nationaal vlak. Door onze aandacht te richten op de talrijke voordelen die ons door de natuur worden geboden, kunnen we zien hoe wij direct en indirect op onze natuurlijke omgeving aangewezen zijn en met dat inzicht kan bij de plaatselijke beleidsvorming en bij het overheidsbeleid in belangrijke mate rekening worden gehouden. Wij verzoeken de plaatselijke autoriteiten met aandrang om dit verslag te lezen en te beseffen welke voordelen de natuur te bieden heeft en wat de economische dimensie is van het door de plaatselijke natuur geboden kapitaal.

Integratie van de biodiversiteit aan de basis in Europa....
In het nieuwe rapport met als titel "TEEB for Local and Regional Policy Makers" dat is opgesteld in het kader van "The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) initiative" (het TEEB-initiatief) onder leiding en met de steun van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, wordt beklemtoond hoe zeer de steden afhankelijk zijn van de natuur en wordt toegelicht hoe ecosysteemdiensten voor kosteneffectieve oplossingen kunnen zorgen voor door gemeentebesturen te verlenen diensten.
In de studie wordt aangetoond hoe bijvoorbeeld Rome de vruchten plukt van 5 000 ha groenvoorzieningen en hoe de plaatselijke autoriteiten in Wales ervoor zorgen dat de gezondheid van de bevolking er dankzij groenvoorzieningen op vooruitgaat Tot de aanbevelingen behoren regelingen waarbij voor ecosysteemdiensten wordt betaald, richtsnoeren met betrekking tot beloningen bij goed beheer van het plaatselijke natuurlijke kapitaal, certificerings- en keursystemen.

... en in de rest van de wereld
Meer dan 140 deskundigen op wetenschappelijk, economisch en politiek vlak uit meer dan 40 landen van overal ter wereld waren betrokken bij het onderzoek, de analyses en de redactie van het "TEEB for Local and Regional Policy Makers report" dat casestudies van vele landen zoals Zuid-Afrika, India, AustraliŽ, Vietnam en Peru bevat. In het rapport wordt niet alleen gewezen op het belang van de evaluatie van ecosysteemdiensten maar voorts ook met klem gewezen op drie belangrijke aandachtspunten, wil men het natuurlijke kapitaal bij de plaatselijke ontwikkeling inzetten:
1: Een billijke verdeling van de rechten op de door de natuur geboden voordelen. Beleidswijzigingen hebben vaak gevolgen voor de verdeling van of de toegang tot diensten en hiermee moet bij de besluitvorming rekening worden gehouden.
2: Maximale toepassing van beschikbare wetenschappelijke kennis en van ervaring aangezien beide zullen bijdragen aan het ontstaan van gemeenschappelijke begrippen waarmee verschillende standpunten kunnen worden verwoord.
3: Participatie van belanghebbende partijen aan het gehele proces met als doel prioriteiten vast te stellen en haalbare en doeltreffende plaatselijke beleidsacties op te zetten.

Achtergrond
De toestand van de natuurlijke hulpbronnen van de planeet (gaande van individuele soorten tot ecosystemen zoals bossen, koraalriffen, zoetwatersystemen en bodemstructuren) verslechtert alarmerend snel. Elk jaar kost het verlies aan biodiversiteit de wereldeconomie miljarden, wat de staatshuishoudingen, de bedrijfsvooruitzichten en de armoedebestrijdingmogelijkheden ondermijnt.
TEEB is een project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie en een aantal regeringen, waaronder die van Duitsland, het VK, Nederland, Zweden, Noorwegen, BelgiŽ en Japan, en dat erop gericht is economische argumenten te formuleren die er moeten toe leiden dat wij natuurlijke hulpbronnen anders gaan evalueren en beheren.
Dit derde TEEB-rapport voor belanghebbenden (de vorige rapporten waren bedoeld voor nationale beleidsmakers en voor bedrijven) is het laatste in de rij; naar aanleiding van de tiende vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit in Nagoya in oktober (COP 10) zullen de algemene resultaten van het TEEB-initiatief worden gepubliceerd.

Voor nadere informatie, zie alle TEEB-rapporten

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet