NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Betalen voor autokilometers onvermijdelijk

14 sept 2010

Kilometerbeprijzing is de meest doelmatige manier om de problemen met het verkeer in Nederland op te lossen. Deze hoofdconclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt onderschreven door Milieudefensie. Het betalen voor autokilometers zorgt voor minder files, voor een schonere lucht en een daling van de CO2-uitstoot.

Het planbureau wijst erop dat de gehoopte resultaten van de inmiddels mislukte kilometerheffing een wettelijke verplichting zijn. De overheid moet daarom op korte termijn andere maatregelen nemen die het verkeer terugdringen. Duidelijk is dat automobilisten en vrachtvervoerders moeten gaan betalen voor de kilometers die zij afleggen.

Meer wegen aanleggen biedt ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving geen soelaas. Om de files echt aan te pakken, moet de overheid tot 100 miljard euro investeren, terwijl de milieuproblemen daardoor alleen maar zullen toenemen. Het planbureau wijst onder andere op een grotere CO2-uitstoot door het aanleggen van nieuwe wegen.

Milieudefensie maakt zich met het Planbureau voor de Leefomgeving ook zorgen over het verlies van dieren- en plantensoorten in Nederland. Volgens het planbureau heeft Nederland de Europese afspraken daarover niet gehaald. Het aantal bedreigde soorten op de rode lijst neemt toe.

Vermindering veestapel
Volgens Milieudefensie ligt de sleutel in een vermindering van de veestapel in Nederland. Uit het rapport van het planbureau blijkt namelijk dat Nederland door de sterk geintensiveerde landbouwsector de hoogste stikstofdepositie van Europa heeft. Dat leidt tot verzuring en vermesting, waardoor de natuur achteruit gaat.

Tenslotte wijst Milieudefensie op het gebruik van biobrandstoffen in Nederland. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt uit recente berekeningen dat de werkelijke emissies van biobrandstoffen tot wel 180 procent meer CO2 uitstoten dan fossiele brandstoffen.

Dat komt onder andere omdat oerbossen in Afrika, Zuid-Amerika en Azie verdwijnen voor de verbouw van oliehoudende gewassen. Dat zorgt helaas ook voor het verdwijnen van plant- en diersoorten in die landen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet