NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Opvang winterganzen kan goedkoper

6 sept 2010

Jaarlijks kan tot 8,4 miljoen bespaard worden op de opvang voor winterganzen. Dat blijkt uit berekeningen van CLM Onderzoek en Advies en het LEI, onderdeel van Wageningen University & Research centre. Zij hebben op verzoek van het Ministerie van LNV tien scenarios doorgerekend voor aanpassing van het beleid voor de opvang van winterganzen en schadevergoedingen aan boeren. Sommige scenarios zijn duidelijk kosteneffectiever dan voortzetting van het huidige beleid.

Tweederde tot driekwart van alle ganzen in Europa overwinteren in ons land. Het gaat om ongeveer 2 miljoen ganzen. Dit kostte de rijksoverheid de afgelopen jaren gemiddeld 17,5 miljoen per jaar. Deze kosten zullen bij voortzetting van het huidige beleid de komende jaren verder stijgen tot bijna 29 miljoen per jaar in 2014/15. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer ganzen komen, doordat ze langer blijven en door stijgende gewasprijzen, waaraan de schadevergoedingen zijn gekoppeld.

Het huidige beleid kent twee hoofdpunten:

het totale foerageergebied voor winterganzen is 80.000 ha, waarvan 65.000 ha wordt beheerd door boeren. Zij worden betaald voor beheer en voor eventuele schade. In deze gebieden mogen de ganzen niet worden verjaagd;

buiten de foerageergebieden mogen de ganzen wel worden verjaagd, waarbij ook enkele ganzen mogen worden geschoten. Boeren krijgen een vergoeding voor de geleden schade, zij het met een eigen risico en als men met voldoende inspanning verjaagd heeft.

Van de onderzochte scenarios is het scenario stoppen met het huidige beleid maatschappelijk en uit kostenoogpunt het meest optimale. Afhankelijk van het aantal ganzen zijn de kosten van dit scenario 3,6 tot 8,4 miljoen lager dan bij voortzetting van het huidige beleid. In dit scenario kunnen de ganzen overal grazen, hoeven ze niet verjaagd of geschoten te worden en wordt er in het gehele land een vergoeding gegeven voor geleden schade. In dit scenario vervallen de vaste beheersvergoedingen in de foerageergebieden als in 2015 de beheercontracten zijn afgelopen.

Het scenario om de schadevergoedingen buiten de foerageergebieden af te bouwen geeft ook een behoorlijke besparing, maar heeft geen draagvlak onder boeren. Ook met populatiebeheer, het sterk verminderen van de ganzenpopulaties door afschot, kan flink worden bespaard. Hiervoor is echter maatschappelijk weinig draagvlak.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet