NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht stelt kaders voor ruimtelijk beleid tot 2025 op

6 okt 2010

De hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid tot 2025 zijn door Gedeputeerde Staten van Utrecht opgenomen in de Kadernota Ruimte. Deze Kadernota vormt de basis voor de nieuw op te stellen ruimtelijke Structuurvisie die in 2012 moet worden vastgesteld. De provincie legt ook de komende jaren de focus op het binnenstedelijk realiseren van de woningbouwopgave en blijft zich hard maken voor het behouden en versterken van de bijzondere Utrechtse landschappen. Op welke wijze de provincie sturing aan haar ambities gaat geven wordt in goed overleg met gemeenten en samenwerkingspartners bepaald. Op 8 november bespreekt de Statencommissie Ruimte, Groen en Water ( RGW) de nota, waarna deze op 22 november ter besluitvorming aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

In de Kadernota benoemt de provincie haar eerder gemaakte keuzes en worden nieuwe ambities uitgesproken. Ook wordt een duidelijke lijn gelegd met de ambities uit Utrecht2040.
Gedeputeerde Bart Krol: "Als provincie hebben wij ons veelvuldig uitgesproken voor het behouden en versterken van de bijzondere Utrechtse landschappen. Zij maken Utrecht tot de aantrekkelijke provincie die ze is. Om dit te realiseren is een sterke focus op binnenstedelijk bouwen noodzakelijk. Niet meer snoepen van het groen rond het stedelijk gebied, maar binnen de stad beschikbare ruimte optimaal benutten. Een van onze ambities is dan ook om met de partners uit de regio gezamenlijk op te trekken in het benutten van de kansen en mogelijkheden die de A12-zone ons biedt."

Participeren, stimuleren of reguleren
De nieuwe wet RO die in 2008 in werking trad, biedt de provincie de mogelijkheid om vergaand in te grijpen bij ondermeer gemeenten om het provinciale belang veilig te stellen. De provincie Utrecht kiest daar niet gemakkelijk voor.
Gedeputeerde Krol: "Als provincie geloven wij in de kracht van samenwerking. Gemeenten en samenwerkingspartners delen vaak onze ambities en dan is het veel efficiŽnter om samen die ambities te realiseren. Daar waar we kunnen participeren of stimuleren zullen we dat dan ook absoluut doen. De dingen die we echt belangrijk vinden benoemen we in de nieuwe Structuurvisie tot provinciaal belang. Om die ambities te beschermen of te realiseren zullen we dan ook niet schuwen om regulerend op te treden en in te grijpen. Maar de basis hiervoor is om eerst te bepalen wat we willen en dan pas wie daarvoor aan de lat staat."

Van Kadernota tot Structuurvisie
De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van de Kadernota Ruimte. Hierin zijn zowel de eerder gemaakte afspraken, zoals de binnen de NV Utrecht, als nieuwe ambities voor het Utrechtse grondgebied opgenomen. De concept Kadernota is in augustus en september uitvoerig besproken met samenwerkingspartners en gemeenten. Ook werd de mogelijkheid geboden om een schriftelijke reactie te geven. De opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve Kadernota die vandaag door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. In november buigen respectievelijk de Statencommissie RGW en Provinciale Staten zich over de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid.
In 2011 wordt na de Statenverkiezingen een eerste versie van de nieuwe ruimtelijk Structuurvisie opgesteld. Deze wordt vervolgens ter inzage gelegd, waarna eenieder een reactie kan geven. De definitieve nieuwe Structuurvisie wordt in 2012 door Provinciale Staten vastgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet