NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investeringen in landelijk gebied goed op stoom

2 okt 2010

De verwerving en aanleg van natuurgebieden (EHS) en de recreatiegebieden om de stad (RodS) hebben afgelopen drie jaar een grote vlucht gemaakt. Uit de tussentijdse evaluatie van het landelijk gebied blijkt dat provincies goed op stoom zijn: sinds 2007 is 65% van de budgetten, die voor de periode tot en met 2013 beschikbaar zijn, besteed of vastgelegd. Dat blijkt uit de Midterm Review (MTR) van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) die de minister van LNV op 24 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De provincies en de minister van LNV maken komende maanden afspraken over de tweede helft van de ILG-periode tot 2013. In dit overleg moeten flinke keuzes gemaakt worden. Het geld voor EHS en Rods is in belangrijke mate al uitgegeven of verplicht Door kostenstijgingen, die voorzienbaar waren, maar die niet gecompenseerd zijn, zijn de overeengekomen prestaties nog niet gerealiseerd.

Ondanks de sombere financiŽle omstandigheden willen de provincies doorgaan met hun opgave voor het landelijk gebied. Zij pleiten dan ook voor continuÔteit, maar hebben gezien de financiŽle situatie begrip voor de noodzaak tot temporisering en willen waar mogelijk en nodig herprioritering van doelen. Ook willen de provincies meer ruimte creŽren door ontschotting. Provincies weten als gebiedsregisseur het beste welke prioriteiten gesteld moeten worden bij de inrichting van het landelijk gebied. Zij maken samenhangend beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, water, milieu, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid.

Iedere provincie werkt op zijn eigen manier en boekt zijn eigen successen. Zo zet de provincie Drenthe sterk in op integrale projecten waar plannen door slimme koppelingen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten worden gerealiseerd. Rond het Leekstermeer wordt in een gebied van 5.700 ha landbouwstructuurversterking, natuur, veilige waterberging, robuuste verbindingszones, verdrogingsbestrijding en recreatie gerealiseerd. Van de kosten, 38 miljoen, komt 10 miljoen uit het ILG-budget. Waterschappen, terreinbeheerders, Europa, gemeenten, andere ministeries en de provincie stellen de overige middelen ter beschikking.

In Noord-Brabant wordt voor elke rijkseuro vanuit het ILG, in totaal drie euro's in het landelijk gebied geÔnvesteerd. De andere euro's komen vanuit waterschappen, gemeenten en het bedrijfsleven.

Noord-Holland - waar de kosten voor grondverwerving net als in andere Randstadprovincies hoog zijn - is op zoek gegaan naar manieren om met minder kosten toch de afgesproken prestaties te realiseren. Voorbeeld hiervan is de constructie ĎOverheid voor Overheid': door EHS- en RodS-gebieden te plannen op gronden die al in eigendom zijn van de provincie, een gemeente of een waterschap, bespaart de provincie grondverwervingskosten. Die besparing kan de provincie direct in de ontwikkeling van gebieden steken. Op die manier kan voor hetzelfde bedrag meer gerealiseerd worden en bovendien in sneller tempo.

In de afgelopen periode is gebleken dat er breed draagvlak is voor de wijze waarop de provincies het beleid voor het landelijk gebied daadwerkelijk vorm gegeven hebben. Dat blijkt ook uit het eerste verslag van het Comitť van Toezicht (CvT) ILG, dat ook door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd. Verder doet het CvT in haar rapport aanbevelingen voor verbeteringen in de informatievoorziening van het ILG. De provincies nemen deze aanbevelingen mee in hun ambitie om het beleid voor een vitaal platteland samen met het Rijk verder vorm te geven.

De Midterm Review

Bron:IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet