NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 gereed voor aanvraag subsidie

29 sept 2010

Het nieuwe Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In dit plan staan gebieden waarvoor terreinbeherende organisaties, particulieren en agrariŽrs subsidie kunnen aanvragen voor het beheer van (agrarische) natuur en landschap. Het natuurbeheerplan wordt jaarlijks vastgesteld.

Dit jaar is er veel inbreng vooraf geweest van particulieren op het plan en is de beheertypenkaart verbeterd. Doel van provincie en beheerders is om samen de natuur goed en doelmatig te beheren en zo een bijdrage te leveren aan ons leefklimaat en aan de biodiversiteit.

Het natuurbeheerplan is onderdeel van het nieuwe Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) dat landelijk per 1 januari 2010 van kracht is. In het Natuurbeheerplan staat een beheertypenkaart die de huidige situatie laat zien en een ambitiekaart die de natuurdoelen voor de toekomst weergeeft. Op basis hiervan kan per gebied SNL-subsidie worden aangevraagd voor het natuurbeheer.

Het ontwerp-natuurbeheerplan lag vanaf mei 2010 zes weken ter inzage. Hierop zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen die geleid hebben tot verbetering van het plan, zijn verwerkt in het definitieve natuurbeheerplan. Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 ligt vanaf vandaag ter inzage voor beroep door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend. Een digitale versie en een viewer voor het bekijken van de details op de kaarten zijn binnenkort beschikbaar op de website www.provincie-utrecht.nl/snl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet