NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afstemmening ontwikkeling van windenergie en biodiversiteit

29 oktober 2010

Hoewel windenergie in het algemeen geen bedreiging vormt voor wilde flora en fauna, kunnen verkeerd gesitueerde of ontworpen windmolenparken negatieve gevolgen hebben voor kwetsbare soorten en habitats. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag richtsnoeren bekendgemaakt voor de ontwikkeling van windenergie in beschermde natuurgebieden. De richtsnoeren gelden voor het Natura 2000-netwerk. Dit netwerk is een hoeksteen van het EU-beleid inzake biodiversiteit en een belangrijk hulpmiddel voor het bereiken van de EU-doelstelling om het verlies aan biodiversiteit tegen 2020 een halt toe te roepen en om te buigen. Windenergie speelt een belangrijke rol bij het behalen van de EU-doelstelling dat hernieuwbare energie tegen 2020 20% van de totale energieconsumptie van Europa moet uitmaken. Het gebruik van hernieuwbare energie in Natura 2000-gebieden is ook niet automatisch verboden, maar dergelijke ontwikkelingen dienen per geval te worden geŰvalueerd.

Janez Poto?nik, Europees commissaris voor Milieu, verklaarde: "Deze nieuwe richtlijnen geven de lidstaten en de industrie duidelijkheid over activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van windenergie in overeenstemming met de Natura 2000-vereisten. Er is geen sprake van een wijziging in de wetgeving of het beleid, maar uitsluitend van richtsnoeren voor de toepassing van bestaande wetgeving. We willen ervoor zorgen dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie worden gehaald met volledige inachtneming van de EU-wetgeving inzake de bescherming van plant- en diersoorten."

Strategische planning is van groot belang
De richtsnoeren die vandaag bekendgemaakt zijn, hebben als doel een conflict te vermijden tussen de ontwikkeling van windenergie en het behoud van biodiversiteit in beschermde Natura 2000-gebieden. Ze benadrukken het belang van strategische planning en de noodzaak van een kwalitatieve, passende beoordeling van nieuwe ontwikkelingen. De richtsnoeren bevatten voorbeelden van beste praktijken en laten zien hoe schade aan beschermde natuurgebieden bij de ontwikkeling van windenergie kan worden vermeden.

Een van de meest doeltreffende middelen om de negatieve gevolgen van windmolenparken voor de natuur en flora en fauna vanaf het begin van het planningsproces te beperken, is de strategische planning van de ontwikkeling van windmolenparken over een breed geografisch gebied. Dat leidt namelijk niet alleen tot een meer ge´ntegreerd kader, maar moet ook het risico van problemen en oponthoud in latere stadia op het niveau van afzonderlijke projecten beperken.

Achtergrond
Europa heeft zich tot doel gesteld tegen 2020 een percentage van 20% van de energieconsumptie uit hernieuwbare energiebronnen te verkrijgen, en windenergie moet een belangrijke bijdrage leveren om die doelstelling te halen. Windenergie helpt ook de emissie van broeikasgassen en luchtverontreiniging te beperken, evenals het verbruik van zoet water in verband met conventionele elektriciteitsopwekking in de EU. Windenergieverbruik is het laatste decennium snel toegenomen. In 2009 was het goed voor ongeveer 4,8% van het totale elektriciteitsverbruik. De verwachting is dat dit percentage tegen 2020 ten minste drie keer zo hoog zal liggen.

Natura 2000 is een Europees ecologisch netwerk van bijna 26.000 gebieden in de 27 EU-landen, dat vastgesteld is krachtens de habitatrichtlijn van 1992 en bijna 18% van het EU-grondgebied beslaat. Doel van het netwerk is ervoor te zorgen dat gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde behouden blijven en duurzaam worden gebruikt, en dat de meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats op de lange termijn blijven voortbestaan. Natura 2000 is geen systeem van streng gereglementeerde natuurgebieden waar elke vorm van menselijke activiteit verboden is. Het netwerk zal zeker natuurgebieden bevatten, maar de meeste gebieden zullen in particuliere handen blijven. De nadruk zal erop blijven liggen dat toekomstig beheer zowel ecologisch als economisch gezien duurzaam moet zijn.

Voor meer informatie, zie:
Richtsnoeren inzake windenergie en Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

EU-beleid inzake natuur en biodiversiteit
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

EU-beleid inzake windenergie
http://ec.europa.eu/energy/renewables/wind_energy/wind_energy_en.htm


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet