NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Goede resultaten bereikt met Ruimte voor Ruimte

28 okt 2010

GS van Limburg nemen er kennis van dat de Zuidelijke Rekenkamer concludeert dat zij met Ruimte voor Ruimte goede resultaten hebben bereikt, die op de conventionele wijze niet bereikt hadden kunnen worden. Dit ondanks dat de uitgangspositie uiterst complex was en er vele partijen bij betrokken waren. Ook was er sprake van afhankelijkheden van ondermeer de marktomstandigheden. Op verzoek van PS heeft de Zuidelijke Rekenkamer van januari tot juli 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de Ruim≠te voor Ruimte Regeling in Noord- en Midden-Limburg.

Nieuwe impulsen
Na driejaar moeizaam onderhandelen over de sanering van de intensieve veehouderij in ons land, gingen Rijk, provincies en gemeenten in 2000 samen aan de slag om het buiten≠gebied nieuwe impulsen te geven. Het platteland was lam-geslagen door de varkenspest van 1997. GS roepen in her≠innering dat die samenwerkingsafspraak een doorbraak betekende: veehouders werden er door gemotiveerd te stoppen met hun bedrijf, met mestoverschot kon voor een belangrijk deel worden weggewerkt en in het buitengebied verdwenen vele oude stallen die het landschap ontsierden.

Handelen
In 2000, bij de start van de regeling, zagen Limburg en de andere reconstructieprovincies, VNG en het Rijk zich genoodzaakt om te handelen. Dat zij daarbij zekere risico's namen was welbekend. Maar niet handelen was geen optie. Strenge Europese regelgeving over het mestoverschot en de aangekondigde boetes voor overtreding van die regels, dwong de partijen tot actie.

Resultaat
De betrokken partijen mogen volgens GS trots zijn op het resultaat dat bereikt is. De weg die Limburg is ingeslagen naar een meer ontwikkelingsgerichte aanpak, heeft navolging gekregen in het gehele land. Er zijn maatregelen beschikbaar gekomen die gemeenten de mogelijkheid geven om Limburg mooier te maken. De kosten van deze verfraaiing komen voor rekening van de ontwikkelende partijen. In de afgelopen periode is in Noord- en Midden-Limburg bijna drie miljoen kilogram fosfaat (maatstaf voor mestproduc≠tie) uit de markt genomen. Er zijn 595.400 m2 stallen gesloopt, door 451 veehouders die aan de regeling hebben deelgenomen. Ook zijn er inmiddels circa 600 woningen gerealiseerd ter financiering van het project zodat het de belastingbetaler niets heeft gekost.

Dit alles heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van het Noord- en Midden-Limburgse platteland. Ondanks de door de economische crisis sterk onder druk staande woningmarkt, is de Provincie Limburg er in geslaagd de financiŽn van het project steeds op orde te houden. Het geheel aan de bedragen die aan sloopsubsidies is uitgekeerd (circa Ä 60 mln.), is inmiddels geheel terug≠ontvangen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet