NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regeerakkoord schept verwarring over vogel- en natuurbescherming

30 sept 2010

Het nieuwe regeerakkoord schept verwarring over de positie van Nederland. Terwijl ons land zich uitspreekt voor het hoogste ambitieniveau om wereldwijd de natuur te redden, kunnen we deze ambitie met dit akkoord in eigen land niet waarmaken. Het nieuwe regeerakkoord leidt tot verslechtering in eigen land. Vogelbescherming zal zich er ook de komende kabinetsperiode voor inzetten dat we in Nederland gezamenlijk succesvol aan natuurherstel blijven werken.

Een krachtig herstel van de vele gebieden in Nederland die van internationaal belang voor vogels zijn, is goed voor de internationale bescherming van natuur en soorten en voor de leefbaarheid van ons land. De voorgestelde maatregelen in het regeerakkoord zullen echter leiden tot een verdere achteruitgang van de natuur en van de vogels waarvoor Nederland belangrijk is.

De voornemens in het regeerakkoord staan in schrille tegenstelling tot de ambities die Nederland internationaal verwoordt. In Europees verband is met steun van Nederland afgesproken de verdere afname van biodiversiteit te stoppen en beschadigde natuur te herstellen. Het ambitieus tegengaan van de verdere vernietiging van de natuur wereldwijd is ook de inzet bij de komende VN-top in Nagoya over biodiversiteit.

Internationaal schaart ons land zich achter mondiale bescherming van de natuur, terwijl nationaal beleid die doelstelling eerder verder weg dan dichterbij brengt. Het schrappen van de robuuste verbindingen in de Ecologische Hoofdstructuur is hier een goed voorbeeld van. Maar ook de decentralisatie van natuurbeleid draagt er aan bij dat de rijksoverheid niet meer kan sturen op landelijk en internationaal gestelde doelen.

Hedwige polder
Een wel zeer sterk voorbeeld van de tegenstelling tussen internationale afspraken en de voornemens in het regeerakkoord is de afspraak over de Hedwige polder in Zeeuws Vlaanderen. In een verdrag met Vlaanderen is vastgelegd dat de Hedwige ontpolderd moet worden voor het noodzakelijke natuurherstel in de Westerschelde. De afgelopen jaren is keer op keer gebleken dat Nederland niet onder deze voor de natuur cruciale afspraak uit kan en dat alternatieven voor effectief natuurherstel ontbreken. Opnieuw zal blijken dat deze afspraak in het regeerakkoord een loze belofte is.

Vogelbescherming zal zich de komende kabinetsperiode inzetten voor succesvol natuurherstel. Ons land is voor vogels van grensoverschrijdend belang, dat moet zo blijven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet