NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel voorbarig met aankoopstop natuur

6 okt 2010

Natuurmonumenten is verbaasd over het besluit van provincie Overijssel om per direct te stoppen met investeren in de ecologische hoofdstructuur.

Plotsklaps zijn de aankopen van nieuwe natuur stopgezet, evenals alle aanvragen voor particulier en agrarisch natuurbeheer. “Dit is een wel begrijpelijke, maar ook wat voorbarige en forse reactie van de provincie” aldus Jan Gorter, regiodirecteur van Natuurmonumenten in Overijssel. “Het nieuwe regeerakkoord is vaag over hoe het nu verder gaat. Deze stop moet echt tijdelijk zijn: voor kerst moet duidelijk worden hoe we weer verder kunnen”.

Bezuinigen op natuur
Natuurmonumenten beseft dat ook de natuur niet ontkomt aan de bezuinigingen. Maar dan ligt het voor de hand een deel van de plannen naar de toekomst te schuiven en wel het doel ‘behoud van de natuur in ons land’ te handhaven. De overheid moet wel betrouwbaar blijven en in ieder geval lopende afspraken en gewekte verwachtingen nakomen. Veel andere provincies hebben een dergelijk verstrekkend besluit nog niet genomen.

Gebiedsprocessen lopen vast
Met deze totale stop op natuuraankopen wordt ook de stekker getrokken uit veel andere processen in het landelijke gebied. Boerderijverplaatsingen en grondruil die zowel natuur als landbouw dienen, worden vaak met natuurgeld aangejaagd en gefinancierd. Een aankoopstop treft dus zeker ook agrariërs. Ook doelen op het gebied van waterberging en recreatie liften mee met natuurontwikkeling, waardoor deze eveneens in de problemen komen.

Ammoniakafspraken in de knel
Een ander belangrijk punt zijn de internationale verplichtingen, zoals Natura 2000 en Kader Richtlijn Water. Hiervoor moeten in veel gevallen de huidige natuurgebieden worden afgerond. Met een aankoopstop komen deze verplichtingen in de knel en dat kan veel gevolgen hebben. Zo gaat de overheid er van uit dat agrariërs ruim de tijd krijgen om de ammoniakuitstoot omlaag te brengen, als ondertussen maar de natuur vooruit gaat door uitbreiding en vernatting. Als dit niet langer gebeurt, is de kans groot dat agrariërs in de knel komen, omdat ze dan versneld ammoniak-maatregelen moeten uitvoeren. Het is dus van belang om juist rond Natura 2000 gebieden door te gaan met natuurherstel.

Haastige spoed
Het valt op dat de provincie zo snel reageert. Zelfs voordat er een minister is op het gebied van natuur wordt het regeerakkoord al uitgevoerd. Maar de tekst van het regeerakkoord is cryptisch. Er wordt gesproken over ‘herijking’. Natuurmonumenten neemt dan ook aan dat het om een tijdelijke opschorting gaat en dat nog dit jaar duidelijk wordt hoe het verder moet.

Duister regeerakkoord
Deze ingreep toont wel aan hoe slecht het regeerakkoord dreigt uit te pakken voor de natuur in dit land. Want echt stoppen met de ecologische hoofdstructuur zou betekenen dat het actief uitbreiden en beschermen van de mooiste gebieden in Nederland stopt. En dat plant- en diersoorten verder achteruit blijven gaan en steeds meer soorten zullen uitsterven. En dat wil geen weldenkend mens, aldus Gorter.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet