NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidiestop voor projecten in landelijk gebied Limburg

19 nov 2010

De Provincie Limburg kondigt per 20 november 2010 een subsidiepauze af voor het landelijk gebied. De komende periode neemt de Provincie geen nieuwe subsidieverzoeken in behandeling voor natuur, landschap en landbouw.

Het regeerakkoord kondigt een aantal ingrijpende bezuinigingen aan op het terrein van natuurbeleid. Het gaat om bezuinigingen in verband met de voorgenomen herijking van de Ecologische Hoofdstructuur, de beŽindiging van een aantal investeringen - in het bijzonder die voor robuuste verbindingszones en recreatie om de stad - en om een algemene korting op budgetten. Ondanks dat de exacte beleidsmatige en financiŽle invulling nog niet duidelijk is, staat vast dat de voorgenomen bezuinigingen er toe leiden dat het kabinet niet langer garant zal staan voor uitgaven die de provincies doen en die tot nu toe passend waren binnen de geldende kaders voor het ILG. Nieuwe uitgaven door de provincies zijn voor eigen risico en rekening van de organisaties.

Pas op de plaats
Om de financiŽle risicoís zoveel mogelijk te beperken is het noodzakelijk om tijdelijk een pas op de plaats te maken. Daarom besluit de Provincie Limburg dan ook om geen middelen meer beschikbaar te stellen uit het pMJP (provinciale plattelandsgelden) en uit het ILG (rijksmiddelen) totdat duidelijkheid bestaat over het beschikbare budget van het Rijk. De tijdelijke subsidiestop geldt voor de periode van 20 november 2010 tot 20 maart 2011.

Wat kan nog wel
De subsidiestop geldt niet voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), de Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij en de Nadere subsidieregels grondkosten particulier natuurbeheer 2009-2010. Subsidieaanvragen die nu voorliggen worden nog op de reguliere manier afgehandeld.

Investeringsbudget Landelijk Gebied
Met het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) droeg het Rijk in 2007 de regierol in het landelijk gebied over aan de provincies. Rijk en provincies maakten afspraken over de doelstellingen voor de periode 2007-2013 op het gebied van landschap, natuur, water, landbouw, recreatie en een economisch gezond en leefbaar platteland. Deze afspraken werden vastgelegd in de Wet inrichting landelijk gebied (WILG). De provincies zijn volgens deze wet zelf verantwoordelijk voor de besteding van het budget en de realisatie van de afgesproken prestaties.Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet