NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

"Limburgse dierhouderij de beste van Nederland"

18 nov 2010

De Limburgse intensieve dierhouderij moet de meest innovatieve en duurzame van Nederland worden. Om dat te bereiken gaan de Provincie Limburg en de LLTB extra investeren in vernieuwing, kwaliteit en kennisontwikkeling. Deze innovatie-agenda ligt vast in een overeenkomst die gedeputeerde Ger Driessen en LLTB-voorzitter Noud Janssen vandaag hebben ondertekend tijdens het LLTB-Jaarsymposium in Roermond. De komende maanden zal de overeenkomst verder worden uitgewerkt in een concreet plan van aanpak.

Aan het sluiten van het akkoord is uitvoerig onderzoek en overleg voorafgegaan. Het Wageningse instituut Alterra heeft in opdracht van de Provincie het economische belang van de Limburgse veehouderij in kaart gebracht. Ook is gekeken naar ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren op het gebied van milieu, werkgelegenheid en effecten op de volksgezondheid. De Limburgse bevolking heeft zich in een enquête kunnen uitspreken over de veehouderij. Bij het overleg in aanloop naar de overeenkomst zijn onder meer de gemeenten en de Milieufederatie Limburg betrokken.

Economisch belang
Het economisch belang van de Limburgse intensieve dierhouderij is met ruim 13.000 banen en een jaarlijkse bijdrage aan de welvaart van een half miljard euro aanzienlijk, aldus het Alterra-rapport. De uitstoot van ammoniak is sterk teruggedrongen, evenals de geuroverlast. De onderzoekers geven aan, dat de effecten van specialisatie en bedrijfsvergroting op de volksgezondheid niet eenduidig positief of negatief zijn. De veehouderij kan maatregelen nemen om de verspreiding van ziektekiemen te verminderen, bijvoorbeeld door verbetering van de bedrijfshygiëne en door luchtwassers. De mogelijkheden voor het verminderen van risicos zijn sterk afhankelijk van individueel ondernemerschap.

Opvallend is, dat de gemiddelde Limburger grote stallen niet dieronvriendelijker of milieuvervuilender vindt dan kleine stallen. Grote stallen zijn niet bezwaarlijk zolang ze er netjes uitzien, niet in de eigen achtertuin liggen en goed in het landschap worden ingepast. Het mogen geen flatgebouwen of fabrieken worden. Limburgers hechten waarde aan hun platteland en aan de agrarische sector.

Gedragcode
In de intentie-overeenkomst zijn kernpunten opgenomen voor een verdere verduurzaming van de Limburgse intensieve dierhouderij. Deze zijn naar voren gekomen uit het overleg met agrarische ondernemers, de Stichting Milieufederatie Limburg, vertegenwoordigers van gemeenten en wetenschappers. Allereerst gaat het om een extra impuls aan innovatie. Deze moet tot stand komen door een stevig accent te leggen op samenwerking, kennisuitwisseling en productontwikkeling. Daarin spelen ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen een rol. Verder zijn afspraken nodig over een maatschappelijke gedragcode voor agrarische ondernemers.
Naast goed ondernemerschap zijn een transparante informatievoorziening en beeldvorming een belangrijke voorwaarde voor een gezonde toekomst van de sector.
Ook wordt fors geïnvesteerd in kwaliteit. Het gaat hier om dierenwelzijn, milieu, ruimte en volksgezondheid door modernisering van de bedrijfsvoering, ontwikkeling op duurzame locaties en extra inspanningen om emissies te reduceren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet