NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidiestop projecten landelijk gebied Noord-Holland

15 nov 2010

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten tot een tijdelijke subsidiestop voor projecten in het landelijk gebied. De provincie is hiertoe genoodzaakt door een brief van staatssecretaris Bleker waarin hij provincies verbiedt om nieuwe uitgaven te doen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

De nieuwe staatssecretaris van EL&I (voorheen LNV) wil, als gevolg van voorgenomen bezuinigingen in het regeerakkoord, de in 2007 gemaakte afspraken over het ILG openbreken. In de brief verklaart hij dat alle financiŽle verplichtingen die provincies vanaf nu aangaan voor eigen rekening zijn. Noord-Holland kan dergelijke uitgaven niet zelf bekostigen. Om de financiŽle risicoís zoveel mogelijk te beperken maakt de provincie tijdelijk pas op de plaats.

Het voorstel van de staatssecretaris is in strijd met de afspraken uit de Wet inrichting landelijk gebied en plaatst provincie en betrokken partijen in een lastige positie. Provincies, gemeenten en waterschappen hebben tal van gebiedsprogrammaís en projecten in voorbereiding die met geld uit het ILG worden gefinancierd. Zij zijn hiervoor vaak al financiŽle verplichtingen aangegaan.

Volgens gedeputeerde Meerhof hebben de plannen van Bleker grote gevolgen voor het buitengebied. ďIn Noord-Holland lopen vooral de aanleg van recreatiegebieden rond grote steden en de verbinding tussen natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), gevaar. Projecten waar soms jaren voorbereiding en overleg aan vooraf is gegaan. Dat valt gewoon niet uit te leggen aan onze partners. Bovendien worden provincies die voortvarend te werk zijn gegaan door deze aanpak extra gestraft.Ē

Voorbeelden
Veel ILG-projecten worden samen met partijen in de regio gefinancierd.
Voorbeelden hiervan zijn de Tuinen van West, een natuur- en recreatiegebied van 140 ha dat samen met de gemeente Amsterdam wordt aangelegd, en het recreatiegebied De Omzoom, van gemeente Zaanstad en provincie. Ook twintig combinatieprojecten voor EHS en waterberging die samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden voorbereid, dreigen tot stilstand te komen. Voor een aantal natuur- en recreatieprogrammaís in de Gooi en Vechtstreek ontbreekt straks mogelijk een kwart van het budget.

De komende weken gaat de provincie preciezer in kaart brengen hoe zij kan omgaan met projecten die mogelijk in de knel komen.

Projecten die doorgaan
De subsidiestop geldt niet voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), een subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer door agrariŽrs, natuurbeherende organisaties en particulieren. Bleker heeft aangegeven dat de continuÔteit van natuurbeheer gewaarborgd moet blijven. Ook projecten die worden gefinancierd met een Europese subsidie uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) of een provinciale subsidie voor sociaal-economische vitalisering staan vooralsnog niet ter discussie. Hiermee is immers geen Rijksgeld gemoeid. Dat geldt ook voor projecten die worden bekostigd met provinciale TWINH en EXINH-middelen en voor De Groene Uitweg: een programma voor de versterking van de natuur, de recreatie, het landschap en cultuurhistorie in de Vechtstreek. Hierover heeft de provincie aparte afspraken met het Rijk, die niet ter discussie staan.

Investeringsbudget Landelijk Gebied
Met het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) droeg het Rijk in 2007 de regierol in het landelijk gebied over aan de provincies. Rijk en provincies maakten afspraken over de doelstellingen voor de periode 2007-2013 op het gebied van landschap, natuur, water, landbouw, recreatie en een economisch gezond en leefbaar platteland. Deze afspraken werden vastgelegd in de Wet inrichting landelijk gebied (WILG). De provincies zijn volgens deze wet zelf verantwoordelijk voor de besteding van het budget en de realisatie van de afgesproken prestaties.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet