NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker niet in problemen bij behandeling van Natuur

12 nov 2010

Staatssecretaris Bleker is geen moment in de problemen gekomen bij de behandeling van het onderdeel Natuur van de begroting van het ministerie van ELI. De door hem ingezette lijn, zoals verwoord in de brief van 20 oktober aan de provincies, blijft onverkort van kracht en wordt gesteund door de coalitiepartijen, de PVV en de SGP.

Het CDA liet duidelijk merken de lijn van het nieuwe kabinet te onderschrijven. Natuur is te duur; het IBO Natuur heeft immers geconstateerd dat er een tekort is van 4 miljard euro voor aankoop en beheer. De EHS moet in 2018 klaar zijn, alleen aankoopverplichtingen als er voldoende geld is, geen planologische schaduwwerking en geen opdrijving van de grondprijs. Later is de doelstelling om te komen tot robuuste verbindingszones (RVZ) aan dit alles toegevoegd. Ook heeft hij nooit achter het idee van de recreatiegebieden om de stad (RodS) gestaan. De stad bouwt elk plantsoen in de stad vol en daarbuiten wordt met rijksgeld geÔnvesteerd in nieuwe recreatiegebieden.
De oppositie had veel kritiek op de werkwijze van Bleker. De brief aan de provincies getuigt van onbehoorlijk bestuur en het vertrouwen in de overheid is daarmee geschaad, stellen onder andere SP en PvdA. Kamerlid Van Gerven (SP) gaf tal van voorbeelden van projecten die in vergaande staat van uitvoering zijn en die in de knel komen door de brief van de staatssecretaris.

Bleker ontraadde de moties van de oppositie om onder andere ruimte te scheppen voor onvoorwaardelijk overleg met provincies en natuurorganisaties. Hij houdt vast aan de afspraken in het regeerakkoord. De staatssecretaris wilde met de brief de financiŽle kaders duidelijk maken en verder om terug te gaan naar de roots van de oorspronkelijke EHS-systematiek, waar hij zich een hartstochtelijk voorstander van toonde. Dat houdt in dat de robuuste verbindingszones niet zullen worden gerealiseerd. Het accent komt nadrukkelijk te liggen op het beheer. De EHS wordt kwantitatief beperkt, maar zal kwalitatief op orde zijn. De staatssecretaris meent dat een kwalitatief goede EHS, met een oppervlakte van 92 procent van de oorspronkelijke doelstelling, voldoende is om aan de (internationale) afspraken te voldoen.

Bleker zegde toe met de provincies te overleggen over de herijking, maar binnen de door hem gestelde kaders. Daarbinnen zoekt hij overeenstemming. Als die er niet komt, dan zal de staatsecretaris met een aanpassing van de wet komen. Na het overleg met de provincies gaat hij ook nog met de natuurorganisaties overleggen. Zijn motief om een verplichtingenstop per 20 oktober af te kondigen, vloeit voort uit de opvatting dat er eerst een akkoord moet komen over de herijking, zodat duidelijk is welke projecten wel afgerond worden en welke niet. Er is ruimte om aangegane verplichtingen netjes af te ronden.

Hoewel het debat met een uur was verlengd, kwam de Kamer toch in tijdnood. In tweede termijn werden 37 moties ingediend. Alle moties die het regeringsbeleid willen herzien, zullen worden verworpen. Naast de coalitiepartijen steunen ook PVV en SGP het kabinetsbeleid.De kaders voor het overleg van maandag 15 november tussen staatssecretaris Bleker en de gedeputeerden Landelijk Gebied zijn neergelegd. In het overleg zullen deze kaders nader worden verkend en moet blijken of provincies daarbinnen de ruimte vinden om een eigen invulling te geven aan hun opgaven.
De stemming over de moties is waarschijnlijk pas 23 november, omdat de Kamer eerst wil horen wat het overleg met de provincies heeft opgeleverd.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet