NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen nieuwe windturbines in het Groene Hart of Hoeksche Waard

12 nov 2010

In het Groene Hart en de Hoeksche Waard komen geen nieuwe windturbines te staan. Ook aan de randen van het Groene Hart en de Hoeksche Waard zal de provincie uiterst omzichtig omgaan met het honoreren van plaatsingsaanvragen. Met die aanscherping van de nota Wervelender vrijwaren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kwetsbare gebieden voor de plaatsing van windturbines.

De nota Wervelender legt de planologische mogelijkheden in Zuid-Holland vast voor windenergie. Gemeenten moeten bij het toebedelen van ruimte voor windturbines hun bestemmingsplannen daarop aanpassen. Met de aanscherping van de eerdere concept-nota komen GS tegemoet aan Provinciale Staten om Nationale Landschappen en hun begrenzing zo veel mogelijk te ontzien voor windenergie.

Gedeputeerde Erik van Heijningen over de aanscherping: Er is behoefte in kwetsbare gebieden het belang van het landschap zwaarder te laten wegen dan dat van duurzame energie.
In deze nota is scherper dan voorheen gewogen op welke locaties windmolens aanvaardbaar zijn en waar niet. In het Groene Hart en de Hoeksche Waard zijn in beginsel geen windmolens toegestaan.

Randen Groene Hart
Plaatsing aan de randen van kwetsbare gebieden als het Groene Hart, kan alleen nog onder de voorwaarde dat de windturbines landschappelijk goed zijn in te passen, bijvoorbeeld bij al bestaande bouwwerken of op een industrieel complex. Er zal hierbij nadrukkelijk naar de hoogte van de turbines worden gekeken. Verder komt er te allen tijde nog een kwaliteitsadvies van een onafhankelijke commissie van ruimtelijke experts. Tot slot zullen Provinciale Staten een definitief besluit moeten nemen over dergelijke aanvragen.

In het Groene Hart zelf wordt in de nota Wervelender alleen nog een uitzondering gemaakt voor de al lopende aanvraag van vier windturbines in Alphen aan den Rijn. Deze aanvraag is bij bebouwing en industriegebied gesitueerd, naast de provinciale N11. Ook hier zal nog een kwaliteitsadvies worden ingewonnen bij de eerder genoemde commissie en zullen de Staten een eindoordeel vellen. Hetzelfde geldt voor een lopende aanvraag in Bodegraven. De overige vier aanvragen voor plaatsing in het Groene Hart zijn in de nota Wervelender geschrapt.

Concentratiegebieden
De gewenste locaties voor windenergie blijven zich voor GS concentreren in het het Rotterdamse havengebied en aan de randen van oostelijk Goeree Overflakkee. Deze gebieden bieden in Zuid-Holland de beste mogelijkheden om windenergie toe te passen. De twee regio's zouden de komende vijf jaar 70 MW aan extra windenergie kunnen produceren. Daarmee kunnen 40.000 huishoudens in hun jaarlijkse stroomverbruik worden voorzien.

Behalve in het Rotterdams havengebied en Goeree Overflakkee zien GS goede plaatsingsmogelijkheden van windturbines langs delen van de Zuidrand van Voorne Putten, de A-16 zone bij Dordrecht, de Merwedezone en langs de A12 en A4. Windturbines zijn op deze locaties economisch goed rendabel en ruimtelijk goed inpasbaar.

Ambities
De provincie Zuid-Holland loopt van alle provincies in Nederland voorop met de realisatie van windenergie. Momenteel staat ongeveer 250 MW aan vermogen opgesteld; de provincie streeft naar een opgesteld vermogen van 350 MW in 2015. In het Klimaat en Energieakkoord dat de gezamenlijke provincies hebben afgesloten met het rijk is voor Zuid-Holland een opgesteld vermogen van 720 MW in 2020 opgenomen.

Vervolg
Op 24 november vindt er een hoorzitting plaats over de nota Wervelender in het provinciehuis. De Statencommissie Ruimte en Wonen zal op 1 december de nota Wervelender behandelen. Behandeling in Provinciale Staten staat gepland op 26 januari 2011. Vervolgens zal de plaatsingsvisie uit de nota Wervelender worden verankerd in de Provinciale Structuurvisie.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet