NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer scherpt nieuw natuurbeleid aan

3 dec 2010

Bij de stemmingen dinsdag over de vele moties die drie weken geleden bij het wetgevingsoverleg Natuur zijn ingediend, is het kabinetsbeleid verder aangescherpt dan wel verduidelijkt.

De aanvaarde motie van de Kamerleden Koopmans (CDA) en De Mos (PVV) legt vast dat bij de realisatie van de herijkte EHS onteigening niet als instrument mag worden ingezet en dat wet- en regelgeving daarop moet worden aangepast. Ook in nieuwe bestuursakkoorden met de provincies moet dit worden opgenomen.

De aanvaarde motie van de Kamerleden Koopmans en Lodders (VVD) bepaalt dat bij de herijking van de EHS de planologische bescherming van gebieden die niet voor 2018 worden gerealiseerd, komt te vervallen. De Kamer wil dat de regering de regelgeving hierop voor 1 januari 2012 aanpast, ook op het niveau van provincies en gemeenten.

Op gespannen voet hiermee staat de aanvaarde motie van de Kamerleden Wiegman (ChristenUnie) en Jacobi (PvdA) die de regering verzoekt de EHS op ecologisch verantwoorde wijze af te ronden en daarvoor met alle betrokkenen een tijdpad op te stellen. Grondaankoop zou dan nog een aantal jaren na 2018 mogelijk moeten zijn.

Er was ook een meerderheid voor de motie van SP'er Van Gerven die de regering verzoekt door te gaan met recreatie om de stad in gebieden waar al beloftes aan bewoners zijn gedaan en waar huizenprijzen substantieel zullen dalen bij het niet doorgaan van geplande recreatiegebieden.

Koopmans en Van der Staaij (SGP) pleitten er met succes voor om natuurcompensatie voortaan zoveel mogelijk binnen de herijkte EHS in te zetten, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor de EHS. Ten slotte moet staatssecretaris Bleker van een Kamermeerderheid de selectie, de aanwijzingsbesluiten en de instandhoudingsdoelstellingen van Habitatrichtlijngebieden evalueren en bezien of aanpassingen nodig zijn.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet