NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten wil Blankenburgtunnel van de tekentafel

2 dec 2010

Natuurmonumenten roept de Tweede Kamer op om zich sterk te maken voor Midden-Delfland en het plan voor de Blankenburgtunnel tussen Vlaardingen en Maassluis van de tekentafel te halen. Langs de A20, ten noorden van Vlaardingen, staat sinds 1 december een spandoek van Natuurmonumenten om deze oproep kracht bij te zetten.

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over het nieuwe beleid voor infrastructuur in Nederland. Voor Natuurmonumenten een goed moment om uiting te geven aan haar standpunt over de Blankenburgtunnel met de tekst Als je van Midden-Delfland houdt, dan ben je tegen de Blankenburgtunnel.

Twee opties
De Blankenburgtunnel is een van de twee overgebleven opties voor de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit is een nieuwe snelweg die het ministerie van I&M en Stadsregio Rotterdam willen aanleggen om de A20 met de A15 te verbinden. De andere overgebleven optie is de Oranjetunnel, ongeveer 8 km westelijker. Natuurmonumenten ziet niets in de Blankenburgtunnel, want deze nieuwe snelweg is een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Het alternatief, de Oranjetunnel, heeft al deze nadelen niet en lijkt - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap.

Onherstelbare aantasting
Het spandoek tegen de Blankenburgtunnel, vlakbij de eeuwenoude Eendenkooi Aalkeetbuiten, staat op een symbolische plaats. Als de nieuwe snelweg wordt aangelegd, wordt het landschap op of rondom deze plek onherstelbaar aangetast. Niet alleen de eendenkooi moet er dan aan geloven; de hele Aalkeetbuitenpolder verliest dan zijn betekenis voor weidevogels. Dat is des te schrijnender door de versnelde achteruitgang van deze typisch Nederlandse vogelsoorten sinds het begin van deze eeuw.

Groene long
Ook het landschap van Midden-Delfland in zijn totaliteit zou opnieuw worden doorsneden, na het recente besluit over de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Het gebied is de groene long van dit verstedelijkte zuidwestelijk deel van de Randstad. Een gebied tussen Den Haag, Delft, Rotterdam en het Westland waarin talloze recreanten rust en ruimte vinden.

Kapitaalvernieting
Aanleg van de Blankenburgtunnel zou tevens kapitaalvernieting betekenen. De afgelopen dertig jaar is Midden-Delfland door de Reconstructiewet met succes beschermd tegen oprukkende verstedelijking en is er veel ge´nvesteerd in de kwaliteit van het gebied. Deze inspanningen zouden door deze nieuwe weg voor niets zijn gedaan.

Alternatief is voorhanden
Natuurmonumenten signaleert dat er een goed alternatief voorhanden is: de Oranjetunnel. Deze tunnel spaart Midden-Delfland en is - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap.

Eenzijdige planvorming
Tot slot is ook het planvormingsproces tot dusver helemaal op de ouderwetse manier gebeurd. In plaats van de aanbevelingen van de Commissie Elverding uit 2008 te volgen is er met een eenzijdige blik naar louter de verkeersproblematiek gekeken. Natuurmonumenten roept de overheid op om een inhaalslag te maken. De organisatie wil dat de overheid met de gebiedspartners een brede ruimtelijke visie op het gebied maakt waarin bereikbaarheid naast andere belangen een plek krijgt. Dat vergroot de kans dat ook verkeersproblemen snel worden opgelost. En in zon brede visie, verwacht Natuurmonumenten, zal de Blankenburgtunnel als zinnige optie al snel van tafel verdwijnen, vooral vanwege de onschatbare waarde van het landschap van Midden-Delfland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet