NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Canadese gans aan kop in Zuid-Holland

20 dec 2010

Sinds 2007 organiseert CLM in opdracht van de Provincie een telling van het aantal broedende ganzen in Zuid-Holland. Doel is om inzicht te krijgen in de aantallen ganzen en daarop het ganzenbeleid te baseren. Inmiddels is vier jaar geteld. Uit de telling blijkt dat de groei van het aantal grauwe ganzen en Nijlganzen afneemt, maar de Canadese gans bezig is aan een opmars.

Om schade in de landbouw toegebracht door overzomerende ganzen te beperken worden maatregelen genomen. Hiervoor is het ‘Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland’ opgesteld door de Faunabeheereenheid, dat op 23 november is goedgekeurd door de Provincie Zuid-Holland. In het Faunabeheerplan is onder meer vastgesteld op welke plek, welke diersoort schade veroorzaakt en hoe dit voorkomen kan worden. Om het gevoerde beleid te kunnen monitoren is het noodzakelijk inzicht te krijgen in het aantal overzomerende ganzen en de ontwikkeling in die aantallen.

Provincie Zuid-Holland heeft daarom aan CLM Onderzoek en Advies gevraagd een provinciedekkende telling van zomerganzen te organiseren. Om dit te realiseren gaan op één ochtend in half juli ruim 300 tellers van wildbeheereenheden en terreinbeheerders op pad. Voor tellingen op open water worden boten ingezet.

De ganzentelling is voor het vierde achtereenvolgende jaar uitgevoerd. In 2010 werden ruim 125.000 overzomerende ganzen geteld. Vanaf het startjaar 2007 is het aantal grauwe ganzen met 7% toegenomen. Het aantal brandganzen fluctueert. In 2008 nam het aantal Nijlganzen toe, maar lijkt nu licht af te nemen. Er zijn nu 13% meer Nijlganzen dan in 2007. Opvallend is de gestage jaarlijkse groei van de populatie Canadese ganzen in Zuid-Holland. Ten opzichte van 2007 zijn in 2010 60% meer Canadese ganzen geteld.

De landelijke telling in 2009 van overzomerende ganzen door SOVON toont aan dat de grootste aantallen ganzen in Zuid-Holland voorkomen. Ook blijkt dat landelijk de groeisnelheid van verschillende ganzenpopulaties afneemt. Dit geldt ook voor Zuid-Holland, zo blijkt uit het Faunabeheerplan. Dit laat zien dat het faunabeleid voor ganzen in Zuid-Holland de eerste vruchten afwerpt. Maar extra inspanningen zijn nodig, zeker voor de Canadese gans.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet