NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tijdelijke subsidieregeling Limburg voor sloop kassen en stallen

20 jan 2011

Met twee tijdelijke subsidieregelingen wil de Provincie Limburg de sloop van verouderde en overbodige stallen en tuinbouwkassen bevorderen. Het gaat vooral om oude, economisch onrendabele veehouderijbedrijven en kassen in landschappelijk of natuurlijk waardevolle gebieden en om stallen nabij dorpskernen. Voor elk van de beide regelingen stelt de Provincie maximaal € 1 miljoen beschikbaar.

Voorwaarde voor gebruik van de regelingen zijn onder andere, dat de bestemming wordt gewijzigd naar de nieuwe situatie en dat een nog geldende milieuvergunning wordt ingetrokken. Ook mogen er geen eerdere afspraken zijn gemaakt voor sloop van de bebouwing. De regelingen hebben alleen betrekking op de bedrijfsgebouwen, niet op bedrijfswoningen. Die hoeven dus ook niet te worden gesloopt.

Kassensloop
Voor de sloop van kassen is een vaste vergoeding per vierkante meter beschikbaar. Gedeputeerde Staten (GS) geven bij toekenning van de subsidie de hoogste prioriteit aan het slopen van kassen in de ecologische hoofdstructuur, gevolgd door andere kwetsbare gebieden. Binnen elke categorie krijgen bedrijven in een open gebied voorrang. Tot slot krijgt de sloop van kleinere kassen voorrang op grotere; de sloop van een groter aantal kleinere bedrijven draagt meer bij aan de doelstelling van provinciaal beleid, gericht op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De bedrijven met het minste bedrijfseconomisch perspectief worden uit de markt gehaald. Dit zijn de bedrijven die het snelst verpauperen en zorgen voor verrommeling in het buitengebied.

Stallensloop
Ook voor de stallensloopregeling zijn prioriteiten vastgesteld. De Provincie bereiken dat de stallensloop niet alleen de verstening in het buitengebied tegengaat, maar ook bijdraagt aan het verminderen van de milieubelasting. Juist vanwege de mogelijke geurhinder geldt de regeling ook voor stallen bij dorpskernen. De subsidieregeling is een uitvloeisel van de ‘Verklaring van Roermond 2010’, waarin de Provincie en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) afspraken hebben vastgelegd, om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de veehouderij. De sloopregeling draagt bij aan de realisatie van de structuurversterking van de intensieve veehouderij, een van de doelen uit het provinciaal MeerJarenprogramma Plattelandsontwikkeling (pMJP).

Openstelling
De openstelling van deze regelingen betekent een uitzondering op de subsidiepauze voor plattelandsprojecten die vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) worden gefinancierd. Tot deze pauze was besloten vanwege de onzekerheid over het continueren van de Rijksfinanciering hiervoor vanwege bezuinigingen. GS hebben echter besloten tot deze uitzondering, omdat beide regelingen al lange tijd in voorbereiding waren en in het vooruitzicht waren gesteld aan de agrarische sector.
De regelingen worden opengesteld in de periode van 1 februari tot en met 31 maart 2011.

Subsidieregelingen en –voorwaarden
De details van de regelingen, de subsidievoorwaarden en de aanvraagformulieren zijn te vinden op: www.limburg.nl/plattelandinuitvoering, kies voor Documenten – Algemeen. Daar staat bovenaan de link met de informatie rond deze sloopregelingen. De directe link is als volgt:
http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Plattelandinuitvoering/PIUdocumenten/PIUdocumenten.asp

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet