NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Sterfte weidevogels door jacht in buitenland relatief klein

18 jan 2011

Het achterblijven van reproductie van weidevogels in Nederland is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het aantal weidevogels. Dat blijkt uit het rapport “Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering”, dat opgesteld is naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Gedeputeerde Staten (GS) zullen de bevindingen en de aanbevelingen over het verbeteren van overlevingskansen van weidevogels in het buitenland, daar via het Weidevogelverbond onder de aandacht brengen.

Het rapport “Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering”, is opgesteld nadat Provinciale Staten van Noord-Holland aan GS hebben gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken tot het reduceren van de sterfte van weidevogels tijdens hun trek en verblijf in Zuid-Europa en westelijk Afrika.

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat sterfte in het buitenland, door onder andere de jacht, relatief klein is en dat de te lage reproductie van weidevogels in Nederland de belangrijkste oorzaak is van de achteruitgang van weidevogels. Uit het rapport blijkt verder dat de overlevingskansen van weidevogels kunnen worden vergroot door landschapsherstel in grote delen van Europa en in Afrika. Ook verdergaande gebiedsbescherming langs de gehele trekroute, dat wil zeggen minder verstoring en ruimtelijke ontwikkelingen, en het verminderen van de vangst hebben een positieve invloed op de overlevingskansen.

In het broedseizoen spannen boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers zich in om, soms met financiële steun van de overheid, het aantal weidevogels op peil te houden. Toch gaat het niet goed met de weidevogels in Noord-Holland, zoals de Grutto, Tureluur en Kievit. Tot nu toe is veel aandacht is uitgegaan naar het beschermen van de nesten van weidevogels. Dat alleen is niet genoeg, blijkt uit het vorig jaar uitgebrachte rapport “Weidevogels in Noord-Holland: ecologie, beleid en ontwikkelingen”. Belangrijke oorzaak is het geringe aantal kuikens dat volwassen wordt in Noord-Holland. Daarom denken GS aan meer inzet op het beschermen van de kuikens.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet