NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrechtse partners accoord over realisatie EHS en ruimte voor de landbouw

13 jan 2011

Natuurorganisaties, LTO, Provincie Utrecht en andere partijen hebben woensdag 12 januari overeenstemming bereikt over het zogenoemde Akkoord van Utrecht. Dit akkoord is het bod dat de Utrechtse partijen uitbrengen aan Staatssecretaris Bleker om tot een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur in Utrecht te komen. De partijen zijn het eens geworden over de ambitie om een gebied van circa 1500 hectare EHS te realiseren tot 2018. Zij roepen Staatssecretaris Bleker op de financiering hiervan beschikbaar te stellen. Het akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en de besturen van de betrokken partijen.

Gedeputeerde Bart Krol: “In de traditie van Utrecht hebben we als partners in het landelijk gebied laten zien dat we gezamenlijk kunnen optrekken om het beste resultaat te behalen. Het was voor alle betrokkenen noodzakelijk om water bij de wijn te doen. Utrecht heeft laten zien waar ze voor staat, nu verwachten we ook de volledige medewerking van de Staatssecretaris om deze breedgedragen ambitie te kunnen realiseren. ”

Hoofdlijnen ‘Akkoord van Utrecht’
De partijen zijn het eens over de ambitie om in een gebied met een omvang van circa 1500 ha EHS te realiseren tot 2018. De partijen spannen zich ook gezamenlijk in voor de financiering van deze realisatie. Over de exacte ligging van deze hectares vindt nog nader overleg plaats. Ook worden gebieden (nog te realiseren nieuwe natuur), ter grootte van circa 1500 ha, die de partijen niet meer van belang achten voor het functioneren van de EHS, ontgrensd. De overige (geplande) natuurgebieden (circa 3000 ha) die nu in de EHS liggen worden in een nieuwe zogenoemde groene contour gelegd. Deze groene contour is van belang voor een goed functionerende EHS. In deze groene contour gelden geen aanvullende planologische beperkingen (inclusief doorwerking in peilbesluiten) voor de landbouw. In deze groene contour is de ambitie EHS te realiseren op vrijwillige basis, door de inzet van aanvullende arrangementen of aanvullende financiering. Onderdelen van deze groene contour worden onderdeel van de EHS, op het moment dat hier daadwerkelijke realisatie van natuur heeft plaatsgevonden.

De partijen hebben ook uitgesproken om meer ontwikkelingsruimte voor de landbouw te bieden door de ongewenste externe werking van Natuurbeschermings-wetgebieden buiten Natura 2000 gezamenlijk aan te kaarten bij de staatssecretaris en deze ongewenste werking landelijk dan wel provinciaal aan te pakken. De wijze waarop dit gebeurt zal in nader overleg uitgewerkt worden.

De betrokken partijen zijn: Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, LTO Noord, de Agrarische Natuurverenigingen, Landschap Erfgoed Utrecht, de Gebiedscommissies, Natuur en Milieufederatie Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en de provincie Utrecht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet