NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Circulaire en handreiking voor het herinrichten van diepe plassen

8 jan 2011

De circulaire diepe plassen is op 24 december 2010 in de Staatscourant (nummer 20128) gepubliceerd.

De circulaire geeft een handreiking waarin uitgewerkt is hoe verantwoord hergebruik van grond en baggerspecie in diepe plassen mogelijk is. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben via bestuurlijke besluitvorming onderschreven dat zorgvuldige afweging en integrale voorbereiding en uitvoering noodzakelijk zijn volgens de in de handreiking beschreven stappen. Praktische vertaling van het advies van de commissie Verheijen, waarin de laatste inzichten over milieurisico's zijn meegenomen, heeft hiermee plaatsgevonden. Een actie die door samenwerkende overheden vanuit het implementatieteam Besluit bodemkwaliteit is ondernomen. Grondbranche, onderzoeksinstituten, belangenpartijen en omwonenden van diepe plassen zijn intensief betrokken.

De handreiking voor het herinrichten van diepe plassen geeft stapsgewijs antwoord op de vraag hoe we in Nederland zorgvuldig om willen gaan met het herinrichten van diepe plassen en het gebruik van grond en bagger daarvoor. Met de handreiking is de basis gelegd om de onduidelijkheden tussen overheden, marktpartijen en burgers weg te nemen. Zowel overheden als marktpartijen hebben de taak om hieraan te (blijven) werken, vooral op regionaal en lokaal niveau waar de initiatieven plaatsvinden. De handreiking geeft hier steun aan, maar vraagt grote inspanning van een ieder vanuit zijn eigen rol in het proces. De handreiking geldt voor nieuwe initiatieven. Voor plassen waar al is aangevangen met toepassen van grond en baggerspecie, bespreken initiatiefnemers samen met de verantwoordelijke overheid, veelal de waterbeheerder, de huidige locatiespecifieke werkwijze. Kennis uit de handreiking biedt hiervoor een goede basis.

De belangrijkste boodschap is: Betrek in het gehele proces de omgeving, laat zien wat je doet of van plan bent en geef aandacht aan lokale omstandigheden. Stem als regionale overheden goed af en stel samen vooraf via een transparant democratisch proces duidelijk randvoorwaarden aan gebiedsontwikkeling en gebiedskwaliteit. Laat zien wke overheid de regie voert. Bepaal vervolgens vanuit het geboden milieuhygiŽnische kader welke kwaliteit grond en baggerspecie gebruikt kan worden. Geef zichtbaar invulling aan je taak als bevoegd gezag door beoordeling van inrichtingsplan, toezicht en handhaving. Focus je als initiatiefnemende overheid of marktpartij op het behalen van het einddoel van de herinrichting, met al zijn facetten rondom bodem, water, natuur, ruimte en overlast. Geef de noodzakelijke stappen transparant weer in het inrichtingsplan en stem dit af met de omgeving.

De handreiking schetst een toepassingskader dat in algemene zin een aanscherping laat zien ten opzichte van het bestaande Besluit bodemkwaliteit. Via aangeboden handvatten voor gebiedsspecifiek maatwerk kunnen op daarvoor geschikte plaatsen dezelfde mogelijkheden worden gegeven als voorheen. De benodigde inspanningen hiervoor worden door de betrokken overheden acceptabel geacht. Vanaf 2011 wordt via een onderzoeksprogramma door betrokken overheden in samenwerking met bedrijfsleven ingezet op meer generieke toepassingsmogelijkheden in de toekomst, waardoor in bepaalde gevallen minder maatwerk noodzakelijk zou kunnen zijn.

Bij de noodzakelijke integrale benadering kan zonodig een beroep worden gedaan op helpdesks die de Rijksoverheid heeft met betrekking tot relevante milieu- en ruimtelijke regelgeving, zoals de helpdesk Water, Infomil, Antwoord voor bedrijven en Bodem+. De helpdesk van Bodem+ kan hierbij een schakelrol vervullen, mede vanuit oogpunt van evaluatie van gebruik van de handreiking voor het herinrichten van diepe plassen in de praktijk.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet