NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Natuurorganisaties: waterplannen schieten tekort

22 dec 2010

Op uitnodiging van de Europese Commissie hebben natuur- en milieuorganisaties een analyse van de Nederlandse waterplannen opgesteld.

De analyse is 21 december naar Europees milieucommissaris Janez Potocnik gestuurd, die de waterplannen beoordeelt die verplicht zijn volgens de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn moet voor betere ecologische kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater zorgen.

Geen verbetering
De waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat moeten daar de komende jaren hard aan werken vanwege nieuwe Europese regels. Die behelzen verbetering van de waterkwaliteit van grensoverschrijdende bovenstroomse gebieden. De analyse van de natuurorganisaties maakt duidelijk dat Nederland flink tekort schiet. Nederland verwacht veel van andere landen, maar wil zelf niet veel meer investeren.

Te veel verdroogde natuurgebieden worden daardoor niet aangepakt, gekanaliseerde rivieren en kanalen kunnen onvoldoende meanderen en het oppervlaktewater zal veel last blijven houden van algenbloei en vertroebeling door een overmaat aan meststoffen.

Ook zal er na 2015 nog in teveel buitenwateren niet gezwommen kunnen worden, zullen zeldzame vogels als watersnip, grote karekiet en zwarte stern verder achteruitgaan en zal het te droog blijven voor plantensoorten als orchideeën, dopheide, klokjesgentiaan en dotterbloem.

Opvallend moment
De analyse van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De 12 Landschappen en de natuur- en milieufederaties komt op een opvallend moment. Potocnik heeft de Nederlandse regering onlangs duidelijk gemaakt dat ze niet zomaar eerder aangekondigde waterplannen kan terugtrekken, zoals het ‘op een kier zetten’ van de Haringvlietsluizen. Dit zogeheten ‘Kierbesluit Haringvliet’ moet de verbinding voor trekvissen tussen de Noordzee en het achterland van Rijn en Maas herstellen.

De analyse is ook onder de aandacht gebracht van de staatssecretarissen voor natuur (Bleker) en water (Atsma), de provincies (IPO) en de waterschappen (Unie van Waterschappen).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet