NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg start voorbereiding ecoduct A77

10 febr 2011

De Provincie Limburg start met de voorbereiding van de aanleg van een ecoduct over de A77. Met de realisatie van het ecoduct wordt de barričrewerking van de A77 voor de natuur opgeheven. Het plan heeft veel draagvlak bij de gemeente Gennep en bij andere betrokken partijen als Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap.
Het ecoduct en de daarnaast liggende gronden worden optimaal ingericht voor de natuur zodat de dieren zich veilig voelen om over te steken. Het ecoduct draagt daarnaast bij aan de veiligheid van weggebruikers. Er worden in een smalle strook in het agrarisch gebied aan beide zijden van het ecoduct landschapselementen aangelegd, zoals struiken. Hierin vinden de dieren bescherming en tegelijkertijd hebben deze elementen een geleidende functie naar het ecoduct.

Natuurgrondgebieden verbinden
Het ecoduct komt te liggen tussen het bungalowpark 'Het Heijderbos' en de Duitse grens. Dit gebied vormt de ecologische schakel voor dieren zoals das, ree en het edelhert tussen de natuurgebieden Maasduinen, Niersdal, Zeldersche Driessen en het Duitse Reichswald. Ook worden zo verschillende Natura2000 gebieden op Duits en Nederlands grondgebied met elkaar verbonden.

Locatie van het ecoduct
De exacte locatie van het ecoduct wordt vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied Gennep. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt binnenkort ter inzage gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan begin 2012 wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep. Daarna kan de Provincie Limburg starten met het aanbestedingsproces.

Beleid ecologische verbinding
Het ecoduct is opgenomen in de contouren van de robuuste ecologische verbinding die in 2007 door de Provinciale Staten zijn vastgesteld. In het kader van de verbinding Schinveld-Mook worden een aantal maatregelen uitgevoerd, waar ook het ecoduct over de A77 deel van uitmaakt. De maatregelen zijn vastgelegd in het Meerjaren Programma Ontsnippering (www.mjpo.nl). Dit is een nationaal programma waarin Rijks­waterstaat, ProRail en Provincie Limburg verantwoordelijk zijn om de leefgebieden van planten en dieren weer met elkaar te verbinden. De Provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanleg van het Ecoduct over de A77.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet