NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur Groote Wielen bloeit

3 febr 2011

In de Groote Wielen verbeteren we het leefgebied van een aantal bijzondere diersoorten. Zo vergroten we het leefgebied van het porseleinhoen en de noordse woelmuis door aanleg van natuurvriendelijke oevers en het graven van slenken. Voor de weidevogels en de smient wordt de waterbeheersing aangepakt . Ook de verbinding met aangrenzende natuurgebieden is geregeld. Dat staat in het eerste Friese Natura 2000 beheerplan dat (als ontwerp) vandaag aan Gedeputeerde Staten is voorgelegd. Na dit beheerplan volgen er nog 19 Friese beheerplannen.

De Groote Wielen is een natuurgebied. Het Rijk heeft het aangewezen als een Europees Natura 2000-gebied. Dat betekent dat we veel doen om bepaalde planten- en diersoorten in stand te houden. Provincie Fryslân stelt een Beheerplan Natura 2000 op om die doelen te halen.

Natura 2000
In het beheerplan Natura 2000 geven we aan wat we doen om het voor 10 diersoorten een leefbare plek te houden. Deze soorten hebben betekenis voor de natuur op Europese schaal. In het plan gegeven we aan wat dit betekent voor het gebruik van het gebied en is uitgewerkt wat we precies daarvoor doen. Sommige maatregelen bestaan uit afspraken over het beheer van het gebied als natuurgebied. Andere richten zich bijvoorbeeld op het uitbreiden van geschikt leefgebied, of op het doen van nader onderzoek. De maatregelen worden grotendeels uitgevoerd binnen het natuurgebied Groote Wielen.

Watergebiedsplan
De begrenzing van het Watergebiedsplan en het Beheerplan Natura 2000 komen nagenoeg overeen. Daarom hebben Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân afgesproken de planprocessen van deze twee plannen op elkaar af te stemmen. Zo borgen we de samenhang tussen de plannen. Burgers krijgen op die manier ook meer inzicht in de plannen.

Vervolg
Het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip heeft inmiddels ingestemd met het ontwerp-Watergebiedsplan. Beide plannen gaan nu de formele inspraakperiode in. Deze loopt van 15 februari tot en met 28 maart. De plannen liggen ter inzage in het provinciehuis, bij Wetterskip Fryslân, en de gemeentehuizen in Leeuwarden en Burgum.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet