NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Goed jaar voor de tureluur in De Wieden

19 jan 2011

De weidevogels in reservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen bij Nationaal Park Weerribben-Wieden hebben een goed jaar achter de rug. 2010 laat een lichte groei zien van de weidevogelstand. Ecoloog Obe Brandsma heeft de resultaten van het afgelopen jaar voor ons op een rij gezet.

Overzicht resultaten
Het onderzoeksgebied Giethoorn-Wanneperveen (229 hectare) is één van de weinige gebieden in Nederland waar de weidevogelgemeenschap nog vrijwel compleet is. Het gebied is van grote betekenis voor kritische (zoals tureluur, grutto, wulp, graspieper) en zeer kritische soorten weidevogels (zoals watersnip, zomertaling, slobeend). De hoge dichtheden van watersnip, zomertaling en slobeend zijn uniek in Nederland.

In de periode 1987-1994 namen de meeste soorten (sterk) toe. In de periode 1995-2002 loopt de weidevogelstand weer sterk terug. Hoofdoorzaak van de afname is de zware predatie van legsels en met name van kuikens door de vos. In enkele nachten (meestal in de tweede helft van mei) verdwijnen alle legsels en kuikens. Het is net of een stofzuiger alles heeft opgezogen. Zolang er nog een kuiken over is, blijft de oudervogel alarmeren. Maar na het bezoek van een vos is het volkomen stil in het gebied. Einde broedseizoen!

Daarom wordt vanaf 1997 op de vos gejaagd. De eerste jaren kwamen wel meer legsels uit, maar leverde dit nog maar weinig vliegvlugge kuikens op. Vanaf 2003 worden weer meer kuikens vliegvlug en nemen vrijwel alle weidevogelsoorten weer toe. Met name het herstel van grutto, slobeend, kievit en graspieper is spectaculair.

In 2010 nemen kievit en tureluur sterk toe. Gemiddeld neemt de weidevogelstand licht toe. De broedresultaten waren erg wisselend. Vanaf 1 januari 2010 kon geen gebruik worden gemaakt van de lichtbak (geen vergunning), waardoor de vos vrij baan had. In het noordelijk deel van het gebied zijn vrijwel alle kuikens opgevreten door de vos. Gelukkig zijn in het zuidelijk deel wel veel kuikens vliegvlug geworden, waardoor het toch nog een redelijk seizoen is geweest. Maar had de vos ook het noordelijk deel met rust gelaten, dan was het waarschijnlijk een topjaar geweest.

Het beheer voor weidevogels (o.a. hoge waterstanden, rustperiode in het broedseizoen, regelmatige/jaarlijkse bemesting met stalmest, openheid en rust) is in het grootste deel van het weidevogelgebied goed op orde.

Bij voortzetting van het huidige beheer zal naar verwachting de weidevogelstand verder toenemen. Met biotoopversterkende maatregelen (vooral verwijderen van bosopslag) zijn er goede kansen voor hervestiging in aanliggende gebieden, die in het recente verleden zijn verlaten. Het minimaliseren van het aantal vossen voor en in het broedseizoen blijft echter noodzakelijk. Alle andere beheermaatregelen zijn hieraan ondergeschikt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet