NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe regeling groenblauwe diensten in Limburg

1 maart 2011

Boeren en burgers met gronden buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), krijgen vanaf maart 2011 een sleutelrol in het beheer van het Limburgse landschap. Met een nieuwe regeling voor groenblauwe diensten wil de Provincie Limburg, samen met haar partners, ervoor zorgen dat het Limburgse landschap buiten de EHS op den duur niet verloedert.

In deze nieuwe provinciale regeling zal iedere euro die gemeenten en/of waterschappen investeren in de aanleg en het onderhoud van landschap op particuliere of agrarische gronden, door de Provincie worden verdubbeld. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg (IKL) fungeert als veldloket voor de regeling: particulieren, zoals boeren, melden zich bij hen. IKL bekijkt of in de betreffende gemeente of waterschapsgebied een contract volgens de nieuwe regeling kan worden afgesloten en regelt vervolgens dat een veldmakelaar aan huis komt, die samen met de subsidieaanvrager in het veld bekijkt welke aanpak nodig is. De veldmakelaar kan iemand van IKL zijn, maar ook een gekwalificeerd persoon vanuit bijvoorbeeld een agrarische natuurvereniging. Het IKL zorgt ervoor dat de subsidieaanvragen op de juiste plek terecht komen.

Het is belangrijk dat ons landschap mooi blijft, vindt verantwoordelijk gedeputeerde Ger Driessen. Dat is goed voor de economie van Limburg, ons vestigingsklimaat, het welzijn van de Limburgers Ún voor het landschap zelf. Denk aan toeristen die vanwege het landschap naar Limburg komen. Of aan boeren die hun inkomsten voor een deel halen uit het landschap. In de Limburg Agenda heeft het zorgen voor een goed vestigingsklimaat een prominente plek.
De groenblauwe diensten versterken niet alleen de Limburgse economie en het Limburgse landschap, maar dragen ook bij aan de uitbreiding en de verbinding van natuurlijke soorten en een klimaatbestendige en robuuste inrichting van ons watersysteem. Dit is onder andere belangrijk in verband Europese verplichtingen betreffende Natura 2000 en de Kader Richtlijn Water (KRW).
Beleidsmatig heeft de Provincie Limburg dit verankerd in de Limburg Agenda, de nota natuur en landschapsbeheer 2010-2020 en de Verklaring van Roermond 2009. Het ligt bovendien in lijn met het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), dat in principe boeren steeds meer wil gaan vergoeden voor maatschappelijke diensten.

Met deze nieuwe regeling wil het provinciebestuur ook het landschap buiten de EHS op peil houden. Boeren en particulieren die gronden bezitten of bewerken buiten de EHS kunnen meedoen. Voorheen lag het accent op gebieden binnen de EHS.

De regeling voor groenblauwe diensten gaat meteen gelden voor gemeenten die nu al investeren in landschapsbeheer op particuliere en agrarische gronden. De komende drie jaar zal de provincie in deze gemeenten als stimulans extra investeren in groenblauwe diensten. Daarna wordt verwacht dat gemeenten hun landschapsinvesteringen op particuliere en agrarische gronden rechtsreeks via deze regeling laten lopen. Ger Driessen hoopt dat gemeenten en waterschappen zich bij het initiatief zullen aansluiten. De Provincie Limburg zal de rol van aanjager op zich nemen, om zoveel mogelijk gemeenten, waterschappen en private partijen bij deze nieuwe regeling te betrekken.

Ger Driessen roemt de laagdrempeligheid van het initiatief. Gemeenten of waterschappen, die willen meedoen, kunnen snel instappen. De nieuwe regeling kan dan in het eerstvolgende halfjaar ook voor hun grondgebied van kracht worden. Datzelfde geldt voor private partijen.
Frans Blezer, projectmedewerker subsidieregelingen bij het IKL, is positief over de verandering in het beleid. Ik acht de kans van slagen groot. Boeren vragen al twintig jaar om een dergelijke regeling.

Ge´nteresseerden kunnen bellen of mailen naar het veldloket voor deze nieuwe regeling (0475-386430; veldloket@IKL-Limburg.nl). Dit loket bij de stichting IKL verzorgt de co÷rdinatie, het eindadvies en het doorgeleiden van de individuele subsidieaanvragen richting uitbetalende instantie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet