NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fries weidevogelgebied verdubbeld

15 febr 2011

Uit de evaluatie van het werkplan weidevogels blijkt dat het gebied voor weidevogels een keer zo groot geworden is. In 2010 was voor de vogels 15.000 hectare. In 2011 kunnen o.a. de grutto, kievit en de tureluur op zo'n 32.000 ha terecht. Binnen dit gebied moet het mogelijk zijn om de populatie in stand te houden.

Goede samenwerking
Het werkplan weidevogels loopt van 2007 tot en met 2013. Halverwege is het werkplan geŽvalueerd. Er is naast het vergrote gebied voor weidevogels nog meer goed nieuws. De partners op het gebied van weidevogelbeheer werken heel goed samen. Bij 45 samenwerkingsgebieden (skriezekrite) is ruim 20 gruttoparen per 100 ha gerealiseerd. Terwijl de norm in het werkplan 10 broedparen is. Toch blijft buiten de skriezekriten en weidevogelreservaten sprake van een dalende tendens.

Meerdere factoren
Uit de evaluatie blijkt ook dat de aanpak gericht moet zijn op meerdere factoren zoals openheid van het landschap. Maar ook op waterpeilen, kruidenrijkdom en het tegengaan van roofdieren. De provincie zal zich ook de komende jaren intensief blijven inzetten voor het behoud van de weidevogel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet