NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Raad voor de Wadden met drie leden verder

17 febr 2011

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 februari jl. drie nieuwe leden voor de Raad voor de Wadden benoemd. Zij nemen de taken over van de 12 leden waarvan de zittingsperiode per 31 december 2010 afliep. Met deze wisseling wordt, zoals eerder al gepland, de omvang van de raad teruggebracht van 14 naar 5 leden. In afwachting van de besluitvorming over de toekomst van de raad, hebben de leden een tijdelijke benoeming gekregen.

Met uitzondering van voorzitter Margreeth de Boer en raadslid prof.dr. J.P. Bakker, liep de maximale zittingsperiode van de overige 12 leden per 31 december 2010 af. Eerder had de minister de vernieuwing van de raad door de vele discussies over de toekomst van het adviesstelsel al uitgesteld, waardoor de 12 leden de wettelijk maximale termijn hebben bereikt.
Als nieuwe leden van de raad zijn benoemd mevrouw prof.mr. H.F.M.W. van Rijswick, prof. M.A. Herber en prof.dr.ir. J.C. Brezet. Hun (tijdelijke) taak bestaat uit het uitbrengen van een aantal adviezen. Of daarna andere, en zo ja welke taken aan de raad worden toebedeeld, hangt af van het besluit over de bestuurlijke organisatie van het Waddengebied, dat de minister in april aan de Tweede Kamer zal aanbieden.

Achtergrond nieuwe leden
Mevrouw van Rijswick is als hoogleraar Europees en nationaal waterrecht verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Zij is daarnaast onder andere lid van de Commissie van Advies inzake Waterstaatswetgeving (CAW) en redactielid van meerdere juridische tijdschriften.
De heer Herber is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen voor de leerstoel Geo Energy. Verder is hij onder andere lid van het NWO-gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen en was hij tot voor kort voorzitter van de Programmaraad van het Zee- en Kust Onderzoek.
De heer Brezet is hoogleraar Duurzame productontwikkeling op de subfaculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. In die hoedanigheid geeft hij onder andere leiding aan het Design for Sustainability programma van deze faculteit. Verder is hij lid van de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland (SER-Noord).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet