NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies in beeld bij beleidsdebat natuurbeleid in de Eerste Kamer

26 mrt 2011

In het beleidsdebat natuurbeleid op 22 maart in de Eerste Kamer komen de provincies duidelijk aan bod. Staatssecretaris Bleker geeft aan dat rijk en provincies de door zijn brief van 20 oktober veroorzaakte polarisatie nu een beetje te boven zijn en in gesprek zijn met elkaar. Ook het niet nakomen van de bestuursovereenkomsten en de problematiek van Flevoland is door een aantal Eerste Kamerleden aangekaart.

Diverse Eerste Kamerleden noemen de sturingsfilosofie. Bepaalt het rijk “wat” en de provincies “hoe”? Eerste Kamerlid Schaap (VVD) wil provinciale autonomie, ook in financiële zin, voor de beheerstaak van de provincies en wil daarvoor een indringende bijstelling van de natuurwetgeving. In zijn antwoord gaat de staatssecretaris in op de rol van provincies en rijk, maar dat antwoord leidt toch tot een motie.

In deze motie wordt de regering verzocht om, in lijn met het regeerakkoord, de uitvoering van het natuurbeleid aan de provincies op te dragen en hierbij uit te gaan van het uitgangspunt dat dit een autonome provinciale bevoegdheid is. De staatssecretaris stelt dat de provincies binnen de kaders van het rijk de vrijheid hebben om het natuurbeleid in te vullen. Hij ziet de motie als ondersteuning van beleid, waarbij hij wel de volgorde hanteert van eerst herijken, vervolgens globale kaders vaststellen en dan de uitvoering decentraliseren. Op 29 maart wordt over de wijziging van de begroting en de moties gestemd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet