NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minder regels in het landelijk gebied

26 maart 2011

Sinds 26 maart 2011 gelden er minder regels in het landelijk gebied. Op die datum is de nieuwe Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 (Lsv) in werking getreden. Dit is de opvolger van de verordening uit 1996.

De Lsv beschermt de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden in het landelijke gebied van de provincie. De regels zijn vereenvoudigd en er zijn veel nieuwe vrijstellingen opgenomen. De nieuwe verordening heeft onder andere gevolgen voor woonschepen, borden en het stortverbod. Nieuw is de bescherming van kleine landschapselementen. Hierdoor kan de provincie bijvoorbeeld bloemdijken, kleine bomenrijen, pestbosjes, natuurterreintjes en houtwallen beschermen. Dit hoofdstuk treedt pas later in werking, als de bijbehorende waardenkaart door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Woonschepen
De regels voor woonschepen zijn versoepeld. Voor woonschepen die zijn afgemeerd aan een bestemde ligplaats en voldoen aan de maximale afmetingen voor woonschepen is geen ontheffing meer nodig. Dit geldt ook voor woonschepen die zijn afgemeerd binnen de bebouwde kom Wegenwet. Dat betekent dat voor zo'n 400 woonschepen, van de 525 die nog onder de oude verordening vielen, geen ontheffing meer nodig is.

Verbod op borden
De regels over borden in het landelijk gebied zijn vereenvoudigd. Het verbod blijft van kracht, op een aantal vrijstellingen na. Borden voor onder andere toeristische routebewegwijzering, evenementen en de tijdelijke verkoop van agrarische producten mogen sinds de invoering van de nieuwe verordening wel. Buiten deze vrijstellingen is er geen ontheffing van het verbod meer mogelijk.

Stortverbod
Het stortverbod blijft, maar er zijn een aantal vrijstellingen verruimd of toegevoegd. Deze vrijstellingen betreffen onder andere de aanleg van infrastructurele werken zoals wegen, dijken, spoorwegen, bruggen, fietspaden, baggerdepots en het gedeeltelijk ophogen van agrarische percelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet