NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederlands hoogveen heeft baat bij extra inzet natuurbeheerders

26 mei 2011

De afgelopen decennia is er door natuurbeherende organisaties veel aandacht besteed aan de dertien restanten bijzonder hoogveen die we in Nederland nog rijk zijn. En met succes, want door de inspanningen zijn er duidelijke tekenen van herstel te zien, soms veel sneller dan gedacht. Op plaatsen waar de hydrologische condities zijn verbeterd, neemt de kwaliteit van de gebieden snel toe. Dat blijkt uit een evaluatie van alle betrokken partijen.

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en het ministerie van Defensie hebben onderzoek gedaan naar de resultaten van het herstelmaatregelen in de dertien grote hoogveenrestanten. Voorbeelden van hoogveen zijn de Peel, het FochteloŽrveen, het Bargerveen, het Wierdense Veld, het Witterveld, het Korenburgerveen en de Engbertsdijksvenen. Met deze evaluatie zijn de ontwikkelingen in 95 procent van het Nederlandse hoogveen in beeld gebracht.

Hoogveen bedekte vroeger grote delen van Nederland. Rond 1900 was er nog circa 90.000 hectare van over. Door ontginning voor brandstof is het aantal hectare hoogveen sterk afgenomen. Pas eind jaren '70 kwam daar een einde aan. Het overgebleven hoogveen was in slechte staat, vooral door verdroging van de gebieden. Ook nadat het hoogveen in handen kwam van natuurbeheerders ging de verdroging door, onder meer door ontwatering van de omgeving voor de landbouw. Daarnaast kreeg het hoogveen last van zure regen en hoge stikstofdepositie. Al deze factoren hebben een ongunstig effect gehad op de kwaliteit van de gebieden.

De laatste decennia is er veel tijd en geld gestoken in herstelmaatregelen in de resterende hoogvenen. In praktijk kwam dat vooral neer op het beter vasthouden van water, via de aanleg van dammetjes en dijken. Met succes, want tekenen van herstel zijn duidelijk. Bij hoogveen horen karakteristieke soorten. Bijzondere soorten zoals lavendelhei of kleine veenbes, die we dreigen te verliezen in Nederland, hebben baat bij kwaliteitsverbetering van het hoogveen.

Voor verder herstel is het nodig om op korte termijn de resterende verdroging en stikstofdepositie aan te pakken. Als dit op tijd gebeurt, zijn grote delen van de hoogvenen voldoende bestand tegen de te verwachten gevolgen van klimaatverandering: nattere zomers, afgewisseld door extreem droge perioden. Op deze manier kunnen we het bijzondere hoogveen voor Nederland behouden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet