NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese goedkeuring voor SNL ontvangen

20 mei 2011

De Europese commissie heeft het onderdeel Natuur van het subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer (SNL) goedgekeurd. Dit betekent dat het SNL vanaf 2011 in volle omvang mag worden uitgevoerd. Daarmee is onder regie van de provincies een flinke stap gezet op weg naar verbetering en vereenvoudiging van het subsidiestelsel voor natuurbeheer in Nederland.

De nog lopende beschikkingen onder het "oude" programma beheer zullen op verzoek van de beheerders worden omgezet in SNL-beschikkingen of zullen in de komende jaren aflopen. Binnenkort (kan niet concreter) zal de Dienst Regelingen de beschikkingen, op basis van de ontvangen aanvragen 2011, voor het onderdeel Natuurbeheer gaan verzenden. Deze beschikkingen hebben een looptijd van 6 jaar.

Achtergrondinformatie SNL
De invoering van SNL betekent op meerdere fronten een vereenvoudiging en stroomlijning van het natuurbeheer in Nederland. Het hanteren van één Index Natuur en Landschap voor alle soorten van beheer, die is opgesteld door de natuurbeheerders in nauw overleg met het IPO en het voormalige ministerie van LNV, leidt tot het gebruik van één taal. Dat is een forse vereenvoudiging, en een grote stap in de richting van duidelijkheid over wat natuurbeheer is en inhoudt voor zowel natuurbeheerders als voor agrarische beheerders. De Index vervangt de voormalige natuurdoeltypen, de Programma Beheerpakketten en de gehanteerde typologieën van de verschillende beheerders, en integreert de habitattypen van Natura 2000. In het SNL wordt ook verschil gemaakt tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde beheerders. Met een certificaat laat de overheid zien vertrouwen te hebben in de werkwijze van de beheerder. De gecertificeerde beheerder kan daardoor eenvoudiger subsidie aanvragen en heeft een lichtere administratie en minder controles. Omdat de invoering van certificering ertoe leidt dat het aantal controles sterk wordt teruggebracht dalen de administratieve lasten.

bron:IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet